Λειτουργία: Εμφάνιση Πίνακα Ελέγχου; Μεγιστοποίηση 
ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

201: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση υποβολής αιτήματος στον Αν/τή Πρ/νο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για έκδοση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπανών.

202: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2018.

203Απόφαση ΟΕ για έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 199.995,74 € .

204: Απόφαση Ο.Ε. για καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ, ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΟΔΟΥ ΣΒΟΡΩΝΟΥ» προϋπολογισμού 483.870,97€ .

205: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης και ημερομηνία δημοπράτησης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΤΗΝ 17η ΚΑΙ 18η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018», προϋπολογισμού 24.800,00 € .

206: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ, ΛΟΓΩ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ – ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΑ», προϋπολογισμού 22.290,46 €.

207: Απόφαση Ο.Ε. για ορισμό συμβολαιογράφου, προς σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης απευθείας εξαγοράς ακινήτου από το Δήμο Λευκάδας.

208: Απόφαση Ο.Ε.. περί έγκρισης ή μη του από 4-7-2018 πρακτικού επιτροπής διενέργειας αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση χλοοτάπητα (αρ. διακ. 8262/2-5-18) και κατακύρωση αποτελέσματος.

209: Απόφαση Ο.Ε. περί τροποποίησης της υπ. αριθ. 136/2018 απόφασης Ο.Ε. ως προς την αναπλήρωση του Προέδρου της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών διεθνών ανοιχτών διαγωνισμών και ανοιχτών διαγωνισμών για το 2018 και ως προς την διαγραφή-ακύρωση του μέρους (Β) της εν λόγω απόφασης.

210: Απόφαση Ο.Ε. για την έγκριση του από 2-7-2018 πρακτικού Επιτροπής διεξαγωγής Δημοπρασιών για Εκποίηση, Μίσθωση ή Εκμίσθωση Κινητών & Ακινήτων της φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας που αφορά τη δημοπράτηση της παραγωγής αυγοτάραχου αλιευτικής περιόδου 2018-2019 και κατακύρωση αποτελέσματος.

211: Απόφαση Ο.Ε. για την έγκριση όρων διακήρυξης και ημερομηνία δημοπράτησης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ» , προϋπολογισμού 129.999,95 € .

212: Απόφαση Ο.Ε. για την έγκριση όρων διακήρυξης και ημερομηνία δημοπράτησης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΕΡΓΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» ., προϋπολογισμού 200.000,00 €.

213: Απόφαση Ο.Ε. για την έγκριση όρων διακήρυξης και ημερομηνία δημοπράτησης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση Οδικού Τμήματος από Θέση Πόντη προς θέση Νηρά ΔΕ Απολλωνίων» , προϋπολογισμού 600.000,00 € .

214: Απόφαση Ο.Ε. για καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης με τους ίδιους όρους διακήρυξης της αριθ. 169/2018 απόφασης Ο.Ε. του έργου: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΩΝ ΚΑΛΑΜΟΥ - ΚΑΣΤΟΥ ΜΕ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟ ΑΓΩΓΟ».

215: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση υποβολής αιτήματος στον Αν/τή Πρ/νο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για έκδοση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπανών.

216: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2018.

217: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση ανατροπής αναλήψεων υποχρεώσεων και αποδέσμευσης πιστώσεων οικονομικού έτους 2018.

218: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση υποβολής αιτήματος στον Αν/τή Πρ/νο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για έκδοση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπανών.

219: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2018.

220: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης των Πρακτικών της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια σωλήνων ύδρευσης του Δήμου Λευκάδας της υπ΄αριθμ.11380/6-06-2018 διακήρυξης και ανάδειξης προσωρινού μειοδότη.

221: Απόφαση Ο.Ε. για την επικύρωση της δημοπρασίας που έγινε την 09.07.2018 με σκοπό την μίσθωση ακινήτου στην περιοχή «Μεγάλο Αυλάκι» Τ.Κ. Νεοχωρίου Δ.Ε. Ελλομένου για χώρο στάθμευσης οχημάτων.

222: Απόφαση Ο.Ε. για την επικύρωση της δημοπρασίας που έγινε την 09.07.2018 με σκοπό την εκμίσθωση τμήματος πλατείας παραλίας Δ.Κ. Λευκάδας

223: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στις Δικηγόρους του Δήμου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη και Αικατερίνη Τσερέ από κοινού ή κάθε μια χωριστά, για άσκηση ανακοπής και αίτησης προσωρινής ρύθμισης της κατάστασης του άρθρου 731 Κωδ.Πολ.Δ. από το Δήμο Λευκάδας και εκπροσώπησης αυτού ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας όποτε ήθελε προσδιορισθούν και συζητηθούν τα Δικαστήρια και σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο κατά της από 9 Ioυλίου 2018 επιταγή προς εκτέλεση, από το αριθ’21/2013 φωτοτυπικό αντίγραφο από πρώτο απόγραφο εκτελεστό της αριθ’130/2013 απόφασης του Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας που επέσπευσαν οι: Ολυμπία χήρα Φίλιππου Σταματέλου το γένος Μιχαήλ και Αγγελικής Διαμαντάνη, κ.λπ.

224: Απόφαση Ο.Ε. για τροποποίηση των αριθ. 169/2018 και 214/2018 αποφάσεων της Ο.Ε. περί έγκρισης των όρων διακήρυξης δημοπράτησης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΩΝ ΚΑΛΑΜΟΥ - ΚΑΣΤΟΥ ΜΕ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟ ΑΓΩΓΟ" προϋπολογισμού 354.838,71 € .

225:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου στα πλαίσια του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 115.652,11 €.

226:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου στα πλαίσια του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, προϋπολογισμού 100.000,00 €.

227:Απόφαση Ο.Ε. περί ορισμού ημερομηνίας και ώρας αποσφράγισης του (υπο) φακέλου των οικονομικών προσφορών του διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας δεματοποίησης αστικών αποβλήτων του Δήμου Λευκάδας με αριθμ.10844/31-05-2018 διακήρυξης.

228:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση απόδοσης «ως καλώς έχει» του αριθ. 467/Α/12-06-2018 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών.

229:Απόφαση Ο.Ε. για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών.

230:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ - ΝΙΚΙΑΝΑΣ», προϋπολογισμού 150.800,00 €.

231:Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη (άρθρο 72 ια Ν.3852/2010), παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας κατά της κλήσης προς συζήτηση της αγωγής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας του Θεόδωρου Κατσαντώνη του Σπυρίδωνος που στρέφεται κατά του Δήμου Λευκάδας με την νέα διαδιακασία του Κωδ.Πολ.Δ.

232:Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη (άρθρο 72 ια Ν.3852/2010), παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του 1ου τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Πατρών κατά της έφεσης τoυ Δημήτριου Αχείμαστου που στρέφεται κατά του Δήμου Λευκάδας και κατά της αριθ’88/2016 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, στη δικάσιμο στις 28-9-2018 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο.

233:: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη (άρθρο 72 ια Ν.3852/2010), παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του 2ου τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Πατρών κατά της έφεσης της Αθανασίας Σολδάτου που στρέφεται κατά του Δήμου Λευκάδας και κατά της αριθ’10/2016 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, στη δικάσιμο στις 21-9-2018 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο.

234:Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη, (άρθρο 72 ια Ν.3852/2010), παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του 2ου τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Πατρών κατά της έφεσης του Αναστάσιου Σολδάτου του Αλεξάνδρου που στρέφεται κατά του Δήμου Λευκάδας και κατά της αριθ’11/2016 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, στη δικάσιμο στις 21-9-2018 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο.<

235:Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης των Πρακτικών της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας δεματοποίησης αστικών αποβλήτων της υπ΄αριθμ.10844/31-05-2018 διακήρυξης και ανάδειξης προσωρινού μειοδότη."

237:Υποβολή έκθεσης εσόδων - εξόδων Β’ τριμήνου 2018 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού.

238:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της αρ. 11/2018 απόφασης της Επιτροπής Διαχείρισης και Λειτουργίας σχετικά με την έκθεση πεπραγμένων και του διαχειριστικού απολογισμού 1ου εξαμήνου 2018 λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Λευκάδας.

239:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης αναδόχου του έργου «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ, ΛΟΓΩ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ – ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΑ».

240:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου « ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΘΑΝΙΟΥ».

241:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ ΧΑΔΑ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ».

242: Απόφαση Ο.Ε. για παροχή εντολής περί εκπροσώπησης και υπεράσπισης του Κωνσταντίνου Αραβανή του Ανδρέα ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Λευκάδας την 18η.9.2018 για τις περιγραφόμενες στο με αριθμό 1374/2013 (Α.Β.Ω. 60/2018) κλητήριο θέσπισμα του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λευκάδας αξιόποινες πράξεις.

243:Απόφαση Ο.Ε. για παροχή εντολής περί παράστασης επί της με αριθμό κατάθεσης 40/2018 αγωγής των Ευτυχίας Κούρτη και Αλέξανδρου Σκανδάλη κατά εκτός των άλλων και του Δήμου Λευκάδας απευθυνόμενη προς το Μονομελές Πρωτοδικείο Λευκάδας, η οποία δικάζεται με την νέα διαδικασία του ΚΠολΔ και απαιτείται κατάθεση φακέλου ενός 100 ημερών από την κατάθεση της και δεν προβλέπεται σε αυτό το στάδιο ημερομηνία δικασίμου.

244:Απόφαση Ο.Ε. χορήγησης εντολής για άσκηση προσφυγών κατά των υπ’ αριθ. 42,43,44 /2018 αποφάσεων του Λιμενάρχη Λευκάδας με τις οποίες επιβλήθηκαν πρόστιμα στο Δήμο Λευκάδας για θέματα που αφορούν την ναυαγοσωστική κάλυψη της πολυσύχναστης παραλίας «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» (οι 42/2018) και «ΚΑΘΙΣΜΑ» (43&44/2018)του Δήμου Λευκάδας.

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by