ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

501:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ» αναδόχου Κ/Ξ ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.-ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΓΕΡΟΝΤΑΣ.

502:Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΟΝΤΡΙΑΔΑ Τ.Κ. ΕΞΑΝΘΕΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΔΕΞΑΜΕΝΗ Τ.Κ. ΑΘΑΝΙΟΥ» προϋπολογισμού 849.997,64 €.

503:Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση 7ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΝΥΔΡΙΟΥ», αναδόχου Μάντζιου Κων/νου ΕΔΕ.

504:Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή πίστωσης ποσού 50.000,00 € για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΣΚΑΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ» με Κ.Ε. 2017ΕΠΟ2200000 (Π.Δ.Ε.).

505:Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή πίστωσης ποσού 120.700,00 € για την εκτέλεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών (ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010).

506:Απόφαση Δ.Σ. για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου « Αποκατάσταση κοινωφελών δικτύων τοπικών κοινοτήτων Αθανίου - Δραγάνου - Κομηλιού λόγω σεισμού 17 -11-2015», αναδόχου Αθανασίου Πορφύρη.

507:Απόφαση Δ.Σ. για δωρεάν παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου Δ.Κ. Λευκάδας στο Εμπορικό Επιμελητήριο Λευκάδας για διοργάνωση εκδηλώσεων Χριστουγέννων 2018 και Πρωτοχρονιάς 2019.

508:Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση της υπ αριθ. 278/2014 απόφασης του Δ.Σ. για αντικατάσταση μέλους στη Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λευκάδας.

509:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση ανάθεσης εργασιών καθαρισμών και αποκαταστάσεων δρόμων Δ.Ε. Απολλωνίων και Δ.Ε. Ελλομένου, προϋπολογισμού 19.999,96 €.

510:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση ανάθεσης εργασιών καθαρισμών μονοπατιών Καλάμου, προϋπολογισμού 3.799,36 €.

511:Απόφαση Δ.Σ. περί διαγραφής ποσού οφειλετών τέλους παρεπιδημούντων και τέλους επί των ακαθαρίστων, ετών 2014-2015, λόγω διπλοεγγραφών από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους.

512:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

514:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελετών και τροποποίησης τεχνικού δελτίου πράξης «Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών Βασιλικής» με την ένταξη δύο νέων υποέργων «Ράμπα Πρόσβασης Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου» & «Κατασκευή δρόμου πρόσβασης προς εξυπηρέτηση του υποέργου ‘’Ράμπα Πρόσβασης Ε/Γ/ Ο/Γ πλοίου’’».

515:Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την ολοκλήρωση μελέτης ΣΧΟΑΑΠ (ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ και ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ), Δ.Ε. Απολλωνίων Δήμου Λευκάδας (σχετ. η υπ΄αριθ. 20/2018 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

516:Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή χρηματοδότησης διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000,00 €) από το Υπουργείο Εσωτερικών, σε βάρος των πιστώσεων του έργου: 2003ΣΕ05500005 Επιχορήγηση των ΟΤΑ για «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της χώρας» για την υλοποίηση του έργου «Χρηματοδότηση του Δήμου Λευκάδας του Ν. Λευκάδας για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055)».

517:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση εκκίνησης διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης εκπόνησης μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 206 του Ν. 4555/18.

518:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΝΥΔΡΙΟΥ», προϋπολογισμού 7.000,00€ με ΦΠΑ 24%.

519:Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΛΑΖΑΡΑΤΑ - ΠΙΝΑΚΟΧΩΡΙ (ΘΕΣΗ ΓΚΙΟΚΑ)», προϋπολογισμού 25.000,00 €.

520:Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΑΠΟ ΘΕΣΗ "ΠΟΝΤΕ" ΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ», προϋπολογισμού 561.913,85 €.

521:Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», προϋπολογισμού 12.500,00 €.

522:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2ου Α.Π.Ε του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΜΙΤΣΙΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ, ΑΘΑΝΙΟΥ, ΔΡΑΓΑΝΟΥ ΚΑΙ "ΑΗΔΟΝΑΚΙ" ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ», αναδόχου: Χριστίνας Αλεξοπούλου.

523:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου Α.Π.Ε του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) ΝΥΔΡΙΟΥ», αναδόχου εταιρίας: Α. ΤΣΩΡΟΣ - Λ. ΣΑΚΚΑΣ Ο.Ε.

524:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου Α.Π.Ε του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου Γεννάτου Θεοφάνη.

525:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου Α.Π.Ε του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ, ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Α. ( ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΟ - ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΕΣ) Β. (ΑΠΟ ΣΚΑΡΟΥΣ ΠΡΟΣ Ι.Μ. ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ) Γ. (ΑΠΟ ΚΟΝΤΑΡΑΙΝΑ ΠΡΟΣ ΣΕΛΙ)»,αναδόχου: Βούλγαρη Αναστασίας.

526:Απόφαση Δ.Σ. για καθορισμό ωραρίου Δημοτικής Αστυνομίας Δήμου Λευκάδας.

527:Απόφαση Δ.Σ. για δωρεάν παραχώρηση χρήσης αίθουσας πρώην Δημοτικού Σχολείου Δραγάνου στον Σύλλογο απανταχού Δραγανιτών " Η Υπαπαντή του Κυρίου".

528:Απόφαση Δ.Σ. για δωρεάν παραχώρηση χρήσης αίθουσας πρώην Δημοτικού Σχολείου Πόρου στον Πολιτιστικό-Εξωραϊστικό-Περιβ/κο-Αθλητικό-Επιμορφωτικό-Τουριστικό Σύλλογο - Όμιλο Πόρου "Ο ΠΥΡΓΟΣ".

529:Απόφαση Δ.Σ. περί εξειδίκευσης πιστώσεων σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19-7-2018) «Κλεισθένης Ι».

530:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση υποβολής αίτησης επιχορήγησης του Δήμου Λευκάδας για την προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών Σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017. ( σχετ. η αριθμ. πρωτ. 31630/28-6-2018 πρόσκληση Υπουργείου Εσωτερικών).

531:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

552:Απόφαση Δ.Σ. για παράταση χρονοδιαγράμματος προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Λευκάδας και Περιφέρειας Ιονίων Νήσων-Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας για το έργο «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δημοτικού σταδίου Λευκάδας ‘Πλάτωνας Γρηγόρης’».

553: Απόφαση Δ.Σ. περί άσκησης έφεσης ή μη, κατά της υπ΄ αριθ. 70/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λευκάδας που αφορά στην υπόθεση υπαλλήλων Κων/νου Χαρίτου και λοιπών κατά του Δήμου Λευκάδας για την καταβολή αναδρομικά των επιδομάτων που καταργήθηκαν με το Ν. 4093/2012 (σχετ. η υπ΄αριθ. 410/18 απόφαση Ο.Ε.).

554: Απόφαση Δ.Σ. περί άσκησης έφεσης ή μη, κατά της υπ΄ αριθ. 74/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λευκάδας που αφορά στην υπόθεση υπαλλήλων Θεόδωρου Κατωπόδη και λοιπών κατά του Δήμου Λευκάδας για την καταβολή αναδρομικά των επιδομάτων που καταργήθηκαν με το Ν. 4093/2012 (σχετ. η υπ΄αριθ. 411/18 απόφαση Ο.Ε.).

555: Απόφαση Δ.Σ. για δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Εξάνθειας.

556: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της υπ΄ αριθ. 230/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας» που αφορά στην έγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δ.Λ.Τ.Λ. οικονομικού έτους 2018.

557:Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΘΑΝΙΟΥ» προϋπολογισμού 6.999,76 €

.558:Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΧΑΔΑ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» προϋπολογισμού 6.992,16 €.

559: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση εκκίνησης διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης εκπόνησης μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΔΑΠ-ΜΕΑ» προϋπολογισμού 12.500,00 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 206 του Ν. 4555/18.

560: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, έτους 2019.

561: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΝΤΡΙΑΔΑ Τ.Κ. ΕΞΑΝΘΕΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ Τ.Κ. ΑΘΑΝΙΟΥ», προϋπολογισμού 849.997,64 €.

562:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου « ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΘΑΝΙΟΥ», αναδόχου Αλέξανδρου Γέροντα ΕΔΕ.

563: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση παράτασης σύμβασης εργασιών: "ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ", αναδόχου Βουκελάτου Μιχαήλ.

564: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών.

565: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by