ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

10-7-2019.Προκήρυξη θέσεων σχολικών τροχονόμων.

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Προκήρυξη πλήρωσης δυο(2) θέσεων εθελοντών σχολικών τροχονόμων

για το 1ο και 3ο Δημοτικό σχολείο Λευκάδας.

Πατήστε εδω.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
10-7-2019.Πρόσκληση για παροχή υπηρεσιών-περισυλλογής και σταβλισμού ανεπιτήρητων

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει σε ιδιώτη την παροχή υπηρεσιών-περισυλλογής και σταβλισμού ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων (βοοειδών και αιγοπροβάτων).Πατήστε εδω.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
9-7-2019: Ανακοίνωση πρόσληψης ΙΔΟΧ ειδικότητας ΥΕ Υδρονομέων Άρδευσης

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

A N A K O I N Ω Σ Η

Πρόσληψης προσωπικού ειδικότητας ΥΕ Υδρονομέων Άρδευσης με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών του Δήμου Λευκάδας για το έτος 2019

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις δ/ξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

Πατήστε εδώ για την Ανακοίνωση

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
8-7-2019: Ανάρτηση τευχών γεωλογικής μελέτης Λυγιάς - Καρυωτών

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)

Συνοπτικού Διαγωνισμού, βάσει των διατάξεων του άρθρου 117 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση σύμβασης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο " Γεωλογική Μελέτη Σχεδίου Πόλεως Λυγιάς - Καρυωτών"

Πατήστε εδώ για την Περίληψη, Διακήρυξη, Τεχνική Έκθεση, Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς,Συγγραφή Υποχρεώσεων, ΤΕΥΔ.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
1-7-2019 : Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος.

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Λευκάδας θα προβεί στη σύναψη σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών ενός (1) Μουσικού Παραγωγού για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Δημοτικού Ραδιοφωνικού Σταθμού Καρυάς 96,7FM του Δήμου Λευκάδας, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με απόφαση Δημάρχου.

Πατήστε εδώ για την Πρόσκληση, την Τεχνική έκθεση- Μελέτη, την Προσφορά και την Υπεύθυνη Δήλωση.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
1-7-2019: Αναβολή διαγωνισμών μελετών

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

1. «ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΛΥΓΙΑΣ - ΚΑΡΥΩΤΩΝ»

2. «ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΟΝΤΑΡΑΙΝΑΣ»

3. «ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΘΑΝΙΟΥ»

Πατήστε εδώ για την Ανακοίνωση.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
25-6-2019:Μελέτη κτηματολογικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Αθανίου"

O ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ διακηρύσσει δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης:«ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΘΑΝΙΟΥ» Εκτιμώμενης αξίας 9 .677,42€ (πλέον Φ.Π.Α.)

Πατήστε εδώ για την Διακήρυξη,Συγγραφή υποχρεώσεων,Φάκελο σύμβασης Μελέτης,Εντυπο οικονομικής προσφοράς,ΤΕΥΔ.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
25-6-2019:Μελέτη Κτηματολογικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Κοντάραινας

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  Συνοπτικού Διαγωνισμού, βάσει των διατάξεων του άρθρου 117 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση σύμβασης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο " Μελέτη Κτηματολογικών Εκτάσεων στην Τ Κ Κοντάραινας .

Πατήστε εδώ για την Περίληψη Διακήρυξης,Συγγραφή υποχρεώσεων,Φάκελο σύμβασης Μελέτης,Εντυπο οικονομικής προσφοράς,ΤΕΥΔ.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
25-6-2019 : Γεωλογική Μελέτη Σχεδίου Πόλεως Λυγιάς - Καρυωτών

O ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ διακηρύσσει δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης:«ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΥΓΙΑΣ ΚΑΡΥΩΤΩΝ» Εκτιμώμενης αξίας 8.871,00 € (πλέον Φ.Π.Α.)

Πατήστε εδώ για Τεχνική Έκθεση,Διακήρυξη,Συγγραφή υποχρεώσεων,Εντυπο οικονομικής προσφοράς, ΤΕΥΔ.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
14-6-2019.Προκήρυξη για Σχολικούς Τροχονόμους.

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Προκήρυξη για πλήρωση (3)τριών θέσεων εθελοντών σχολικών τροχονόμων για το 2ο,3ο και 4ο δημοτικό σχολείο Λευκάδας.

Πατήστε εδω.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
Σελίδα 1 από 37Πρώτη   Προηγούμενη   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Eπόμενη   Τελευταία   
 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by