ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

20-11-2019.Γνωστοποίηση πλήρωσης δύο (2) θέσεων Ειδικών Συνεργατών Δημάρχου

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Πλήρωσης δύο (2) θέσεων Ειδικών Συνεργατών Δημάρχου με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν. 3584/07

Πατήστε ΕΔΩ.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
18-11-2019: Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων για ανάγκες των Δημοτ. παιδικών σταθμών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των δημοτικών Παιδικών Σταθμών, του δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού, του Κ.Α.Π.Η. και του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λευκάδας, συνολικού προϋπολογισμού 27.594,07 ευρώ με Φ.Π.Α., χωρίς τροποποίηση των όρων της υπ΄αρ. 20997/16-10-2019 διακήρυξης Πατήστε εδώ για την Πρόσκληση, εδώ για την Διακήρυξη,εδώ για την Μελέτη, εδώ για το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς και εδώ για το ΤΕΥΔ

 

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
31-10-2019.Eπαναληπτική δημοπρασία για συλλογή των εγκαταλελειμμένων οχημάτων

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Πατήστε εδω.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
21-10-2019.Διαγωνισμό για προμήθεια αναλωσίμων μηχανογραφικού εξοπλισμού και μηχανών γραφείου

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Ο Δήμαρχος Λευκάδας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια αναλωσίμων μηχανογραφικού εξοπλισμού και μηχανών γραφείου για τις ανάγκες του Δήμου Λευκάδας, προϋπολογισμού 24.932,50 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.Πατήστε για Περίληψη εδω,Διακήρυξη εδω,Μελέτη εδω,ΤΕΥΔ εδω,Υπόδειγμα προσφοράς εδω.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
21-10-2019.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΕΠΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια αναλωσίμων

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

ΕΠΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια αναλωσίμων μηχανογραφικού εξοπλισμού και μηχανών γραφείου ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
18-10-2019: Προμήθεια ελαστικών των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Λευκάδας

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠEΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Λευκάδας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια ελαστικών των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Λευκάδας Πατήστε εδώ για Μελέτη εδώ για Περίληψη εδώ για Διακήρυξη εδώ για ΤΕΥΔ εδώ για Οικονομική προσφορά.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
18-10-2019.Διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των δημοτικών Παιδικών Σταθμών

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Ο Δήμαρχος Λευκάδας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των δημοτικών Παιδικών Σταθμών, του δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού, του Κ.Α.Π.Η. και του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λευκάδας, προϋπ. 27.594,07 ευρώ με Φ.Π.Α.Πατήστε για τη Περίληψη ΕΔΩ,για τη Διακήρυξη ΕΔΩ,για τη Μελέτη ΕΔΩ,για ΤΕΥΔ ΕΔΩ,για τη Μελέτη ΕΔΩ,για Υπόδειγμα ΕΔΩ.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
18-10-2019.Επαναληπτικός συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας.

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Ο Δήμαρχος Λευκάδας

προκηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου Λευκάδας έτους 2019 προϋπολογισμού 33.471,08 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Πατήστε για ΠΕΡΙΛΗΨΗ,ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ,ΤΕΥΔ,ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
16-10-2019. Ενημέρωση για ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΔ της αρ.πρωτ19747/1-10-2019 Διακήρυξης

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Ενημέρωση για ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΔ της αρ.πρωτ19747/1-10-2019 Διακήρυξης

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ και ΕΔΩ.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
14-10-2019.Πρόσληψης, ενός (1) υπαλλήλου, ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσληψης, ενός (1) υπαλλήλου, ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών στον Παιδικό Σταθμό του Δήμου Λευκάδας, για το έτος 2019.Πατήστε εδω.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
Σελίδα 1 από 39Πρώτη   Προηγούμενη   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Eπόμενη   Τελευταία   
 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by