ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

1: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης έργων Χημικής Μηχανικής & Χημικών Εγκαταστάσεων & τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΟΠΑΚ) Δ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

2: Απόφαση Δ. Σ. για συμμετοχή του Δήμου Λευκάδας στην πρόταση «Αναβιώνοντας την αυθεντικότητα και διατηρώντας την κληρονομιά μέσω τεχνολογικών λύσεων στη Χιμάρα και τη Λευκάδα» (Reviving Authenticity and Preserving Heritage through Technological Solutions in Himara and Lefkada) που θα υποβληθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg «Ελλάδα-Αλβανία 2014 – 2020».

3: Απόφαση Δ.Σ. για α) να προσχωρήσει στους όρους και συμφωνίες της Σύμβασης του δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account), β) να εξουσιοδοτήσει τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου για την υπογραφή της Σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» έτους 2018 και γ) να ορίσει το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων χειριστή και μεσεγγυούχο του προϊόντος του ως άνω δεσμευμένου λογαριασμού και να χορηγηθεί σε αυτό ανέκκλητη εντολή και εξουσιοδότηση να προβαίνει στις ενέργειες που έχουν συμφωνηθεί στην από την παρούσα σύμβαση.

4:  Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. και σύσταση οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού, ιδίων κλάδων και κατηγοριών και ιδίου αριθμού με τις θέσεις του προσωπικού ΙΔΟΧ, που απασχολείται στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής, Οικονομικής, Τουριστικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης του Δήμου Λευκάδας (Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ.) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 91 του Ν. 4583/2018 (ΦΕΚ 212Α΄).

5: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Δήμου Λευκάδας για την προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο της Δ.Κ. Κατούνας.

6: Απόφαση Δ.Σ. για την επικαιροποίηση των αριθ. 358/2014 και 147/2015 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού τελών υπηρεσιών ύδρευσης-άρδευσης-αποχέτευσης του Δήμου Λευκάδας.

7: Απόφαση Δ.Σ. για την επικαιροποίηση της αριθ. 66/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού τελών διαφήμισης.

38: Απόφαση Δ.Σ. περί επικαιροποίησης της υπ΄ αριθ. 216/2017 απόφασής του σχετικά με εγγραφές νηπίων & βρεφών στους Παιδικούς Σταθμούς και στο Βρεφονηπιακό Σταθμό Λευκάδας.

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by