ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

1:Απόφαση Ο.Ε. για καθορισμό μισθωτικού ανταλλάγματος για παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού - παραλίας εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου μας για το 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 ΚΥΑ.

2:Απόφαση Ο.Ε. για ορισμό συμβολαιογράφου, προς σύνταξη ειδικού πληρεξουσίου προς παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Αρείου Πάγου .

3:Απόφαση Ο.Ε. για την απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων λόγω κατεπείγουσας ανάγκης.

4:Απόφαση Ο.Ε. περί συγκρότησης: α) Επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμών προμηθειών και παροχής υπηρεσιών και β) Επιτροπής Ενστάσεων, του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.

5: Απόφαση Ο.Ε. για εντολή στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία, Μαυρέτα Καρύδη (άρθρο 72 ια Ν.3852/2010), αφενός για νομιμοποίηση και έγκριση της από 28/12/2018 και αριθμό κατάθεσης 178/2018 Κύριας Παρέμβασης του Δήμου Λευκάδας που στρέφεται κατά της Αγάπης Βρεττού και του Ελληνικού Δημοσίου ως και εντολή παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας προς υποστήριξη της αριθ’ 178/2018 Κύριας Παρέμβασης του Δήμου Λευκάδας που στρέφεται κατά της Αγάπης Βρεττού και του Ελληνικού Δημοσίου η οποία εισάγεται με τη διαδικασία της υποβολής των προτάσεων του Νέου Κώδικα Πολ. Δικ.

6: Ενημέρωση Ο.Ε. για μη άσκηση αίτησης αναίρεσης, ή κανενός έκτακτου άλλου ένδικου μέσου (άρθρο 72 ια Ν.3852/2010), κατά της αριθ’ Α517/2018 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πατρών του Γ΄ Τριμελούς Τμήματος.

7: Απόφαση Ο.Ε. για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών έργων, προϋπολογισμού έως 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ για το έτος 2019, κατόπιν κληρώσεως (άρθρο 26 ν.4024/2011).

8: Απόφαση Ο.Ε. έγκριση πρακτικού εξέτασης των απόψεων του οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΠΟΝΤΗ ΠΡΟΣ ΘΕΣΗ ΝΗΡΑ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ»

9: Απόφαση Ο.Ε. για την επικαιροποίηση των αρ. 358/14 και 147/2015 αποφάσεων Δ.Σ. περί καθορισμού τελών υπηρεσιών ύδρευσης-άρδευσης-αποχέτευσης του Δήμου Λευκάδας.

10: Απόφαση Ο.Ε. για την επικαιροποίηση της αρ. 66/2015 απόφασης Δ.Σ. περί καθορισμού τελών διαφήμισης του Δήμου Λευκάδας.

11: Απόφαση Ο.Ε. για υποβολή εκθέσεων εσόδων - εξόδων Γ΄ & Δ΄ τριμήνων 2018 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού.

13: Απόφαση Ο.Ε. για μη άσκηση έφεσης ή κανενός άλλου ενδίκου μέσου (άρθρο 72 ια Ν.3852/2010) κατά της αριθ’ 142/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by