ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

:1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λευκάδας έτους 2019».

:Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Λευκάδας και σύσταση Οργανικής θέσης μόνιμου προσωπικού, ιδίου κλάδου και κατηγορίας και ιδίου αριθμού με τις θέσεις του προσωπικού, που απασχολείται στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Οικονομικής Τουριστικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης (Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ.), σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 91 του Ν.4583/2018 (ΦΕΚ 212 Α΄),όπως αντικαταστάθηκαν με τις δ/ξεις του άρθρου 86 του Ν.4604/2016 (ΦΕΚ 50Α).

:3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λευκάδας έτους 2019.

:4η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λευκάδας έτους 2019.

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by