Λειτουργία: Εμφάνιση Πίνακα Ελέγχου; Μεγιστοποίηση 
ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

101:Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με αίτημα επέκτασης δικτύου ύδρευσης στο Φτερνό Λευκάδας.

102:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (μειωτικού) του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΕΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ», αναδόχου εταιρείας «ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.».

103:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου Γεωργίου Βλάχου.

104:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών».

105:Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστήματος εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 1/1994 Αστυνομική Διάταξη (ΦΕΚ 178/τ.Β΄/1994).

119:Απόφαση Δ.Σ. για αίτηση χρηματοδότησης της πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού 50.000,00 ευρώ με ΦΠΑ, στην πρόσκληση «"ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων", με τίτλο: "Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας".

120:Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή χρηματοδότησης εφτακοσίων χιλιάδων ΕΥΡΩ (700.000,00 €) από το Υπουργείο Εσωτερικών, λόγω ένταξης του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας δήμου Λευκάδας», στο πλαίσιο της πρόσκλησης IV του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.

121:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΘΑΝΙΟΥ», αναδόχου Αλέξανδρου Ν. Γέροντα.

122:Απόφαση Δ.Σ. για εξέταση αίτησης θεραπείας κατά της υπ’ αριθμ. 356/24-9-2018 απόφασής του και λήψη επικαιροποιημένης απόφασης για «Κύρωση δικτύου κοινόχρηστων χώρων στον οικισμό Φρυνίου Δ.Ε. Λευκάδας».

123:Απόφαση Δ.Σ. για εξέταση αίτησης θεραπείας κατά της υπ’ αριθμ. 356/24-9-2018 απόφασής του και λήψη επικαιροποιημένης απόφασης για «Κύρωση δικτύου κοινόχρηστων χώρων στον οικισμό Φρυνίου Δ.Ε. Λευκάδας».124:Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου Βασιλικής – Πόντι Δ.Ε. Απολλωνίων Δήμου Λευκάδας στα Ο.Τ. 1 και Ο.Τ.2 (σχετ. η υπ΄αριθ. 3/2019 απόφαση Ε.Π.Ζ.)

124:Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου Βασιλικής – Πόντι Δ.Ε. Απολλωνίων Δήμου Λευκάδας στα Ο.Τ. 1 και Ο.Τ.2 (σχετ. η υπ΄αριθ. 3/2019 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

125:Λευκάδας. Απόφαση Δ.Σ. για ανταλλαγή ιδιωτικού ακινήτου με ακίνητο στην Τ.Κ. Μαραντοχωρίου Δ.Ε. Απολλωνίων Δήμου.

126:Απόφαση Δ.Σ. για απευθείας εξαγορά ιδιωτικού ακινήτου στη θέση Βαγενή Τ.Κ. Νεοχωρίου Δ.Ε. Ελλομένου Δήμου Λευκάδας.

127:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση ανάθεσης σε τρίτο, εργασιών αποψίλωσης και κοπής αυτοφυούς βλάστησης σε αγροτικούς δρόμους του Δήμου Λευκάδας.

128:Απόφαση Δ.Σ. παροχής σύμφωνης γνώμης ή μη, για αναγνώριση δρόμου ως κοινόχρηστου αγροτικού, στην εκτός οικισμού περιοχή της Τ.Κ. Τσουκαλάδων Δ.Ε. Λευκάδας στη θέση «Καλντέρι ή Κάντερ Σκάλα» και «Κεντρώματα». (σχετ. η υπ΄αριθ. 1/2019 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

129: Απόφαση Δ.Σ. για παραχώρηση χρήσης δημοτικού κτιρίου (Παλιό Λιοτρίβι), στην Τ.Κ. Τσουκαλάδων Δήμου Λευκάδας.

130:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας και του Δήμου Λευκάδας για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΖΩΝΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

131:Απόφαση Δ.Σ. για σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Λευκάδας, του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Ιονίων Νησιών για την ανασκαφή – ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Λευκάδας, Β΄ Φάση.

132:Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή χρηματοδότησης ποσού τριακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (393.600,00) από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την υλοποίηση του 2ου υποέργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ/ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» της πράξης «ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΣΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ» με Κωδικό ΟΠΣ 5004012 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020».

133:Απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης πινάκων εκτιμήσεων του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2020- 2023 του Δήμου Λευκάδας.

134:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση ή μη, εισόδου - εξόδου οχημάτων ή απότμησης πεζοδρομίου, στην Τ.Κ. Καρυάς Δήμου Λευκάδας. (σχετ. η υπ΄αριθ. 2/2019 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

135:Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή εκτέλεσης της πράξης με τίτλο "Αναβάθμιση των υποδομών διαχείρισης πόσιμου ύδατος Δήμου Λευκάδας " με κωδικό ΟΠΣ 5029288 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» όπως εγκρίθηκε με την αρ. 817Π.Ε./28-3-2019 (ΑΔΑ ΨΞΛ37ΛΕ-ΗΤΩ) απόφαση Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και ορισμό υπολόγου-διαχειριστή της πράξης.

136:Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή εκτέλεσης της πράξης με τίτλο "Αναβάθμιση των υποδομών διαχείρισης πόσιμου ύδατος Δήμου Μεγανησίου " με κωδικό ΟΠΣ 5028098 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» όπως εγκρίθηκε με την αρ. 770Π.Ε./28-3-2019 (ΑΔΑ ΨΚΝΤ7ΛΕ-5ΣΥ) απόφαση Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και ορισμό υπολόγου-διαχειριστή της πράξης.

137:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΡΔΑΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

138:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση υποβολής πρότασης πράξης: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΡΔΑΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», στον Άξονα Προτεραιότητας «Υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές»(πρόσκληση VI: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας»).

139:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΥΓΗΡΟΥ" Δ.Ε. Απολλωνίων, Δήμου Λευκάδας, προϋπολογισμού 15.000,00 €.

140:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ –ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 50.000,00 €.

141:Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ, ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Α.(από Κάβαλο Τσουκαλάδες)& Β. (Από Σκάρους προς Ι.Μ. Κόκκινης Εκκλησίας) Γ.(από Κοντάραινα προς Σελί)», προϋπολογισμού 45.797,29 €.

142:Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ» προϋπολογισμού 1.000.000,00 €.

143:Απόφαση ΔΣ για την έγκριση υποβολής υποψηφιότητας για το Μουσείο Άγγελου Σικελιανού στο Βραβείο «Ευρωπαϊκό Μουσείο της Χρονιάς 2020».

144:Απόφαση Δ.Σ για έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λευκάδας ως συνδιοργανωτή στις εκδηλώσεις Πολιτιστικών και Αθλητικών Σωματείων και Συλλόγων και επιχορήγησή τους για το έτος 2019.

145:Απόφαση ΔΣ για ορισμό Προέδρου στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (άρθρο 50 του Ν. 1566/85) για το έτος 2019 (έως την λήξη της θητείας της Δημοτικής Αρχής).

146:Απόφαση Δ.Σ. για απαλλαγή ποσού από τροφεία στο Βρεφονηπιακό Σταθμό του Δήμου Λευκάδας.

147:Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την εγγραφή και την διαγραφή νηπίων στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Λευκάδας για την περίοδο 2018-2019.

148:Απόφαση Δ.Σ. για επέκταση δικτύου Φ.Ο.Π στο Δήμο Λευκάδας.

149:Απόφαση Δ.Σ. για διαγραφή χρεών από λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 174 του Ν. 3463/06 του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα, του άρθρ. 19 του Κανονισμού Ύδρευσης-Αποχέτευσης του Δήμου Λευκάδας και της 372/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.

150:Παραχώρηση χρήσης χώρου (δημοτικό κτηνιατρείο) του Δήμου Λευκάδας σε εθελοντή κτηνίατρο για την πραγματοποίηση στειρώσεων, σήμανσης και καταγραφής αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

151:Απόφαση Δ.Σ. για παραχώρηση χρήσης κτιρίου και περιβάλλοντα χώρο παλαιού Δημοτικού Σχολείου Κομηλίου στον Σύλλογο Απανταχού Κομηλιωτών και Φίλων "Η Παναγία".

152:Γνωμοδότηση Δ.Σ. σχετικά με την ίδρυση, κατάργηση τμημάτων ένταξης (Τ.Ε.) σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

153:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 4ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου: ΝΤΑΦΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Ε.Δ.Ε.

154:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου: " ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΑΖΑΡΑΤΩΝ ΕΞΑΝΘΕΙΑΣ Δ.Ε. ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ", αναδόχου: EDRATEC ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ.

155:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΓΗΠΕΔΟ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ» αναδόχου: «ΑΔΑΜΟΝ Ο.Ε.» Κ. Αδαμίδης – Βρ. Στέφας Ο.Ε.

156:Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΘΑΝΙΟΥ».

157:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΥΔΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΥΝΑΣ-ΛΥΓΙΑΣ, ΦΤΕΡΝΟΥ» αναδόχου ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ.

158:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: "ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΚΑΡΥΑΣ" αναδόχου: "Μαρδας Β. - Συνοδινός Ν. - Κατοστάρας Η. Ο.Ε." προϋπολογισμού έργου: 38.273,73€.

159:Απόφαση Δ.Σ. για: α) ένταξη του Δήμου Λευκάδας στο εταιρικό σχήμα της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με τον διακριτικό τίτλο «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» και β) συμμετοχή του Δήμου Λευκάδας στο εταιρικό κεφάλαιο της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με τον διακριτικό τίτλο «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» με δέκα (10) εταιρικές μερίδες των εκατό (100) ευρώ εκάστη και συνολικό ποσό συμμετοχής 1.000,00 ευρώ.

160:Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση ή μη άδειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα.

161:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by