Λειτουργία: Εμφάνιση Πίνακα Ελέγχου; Μεγιστοποίηση 
ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

101:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση Πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου στα πλαίσια συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΦΤΕΡΗΣ», προϋπολογισμού 52.000,00€ με το ΦΠΑ.

102:Απόφαση Ο.Ε. για την απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων για τις Δ.Ε. Ελλομένου, Απολλωνίων, Καρυάς, Σφακιωτών, Καλάμου, Καστού του Δήμου Λευκάδας λόγω κατεπείγουσας ανάγκης.

104: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α συστήματος 80258, του έργου «Ανακαίνιση οικίας Ζαμπελίων για τη δημιουργία Ζαμπέλειου Κέντρου Γραμμάτων και Τεχνών Δήμου Λευκάδας» προϋπολογισμού 1.000.000,00 € .

105:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α συστήματος 80264, του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», προϋπολογισμού 270.000,00 €.

106:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α συστήματος 80318 του έργου «Τσιμεντοστρώσεις - Βελτιώσεις κοινοχρήστων χώρων στην Δ.Ε. Λευκάδας» προϋπολογισμού 166.820,00€.

107:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α συστήματος 80330 του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 300.000,00 €.

108:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α συστήματος 75363 του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΠΟΝΤΗ ΠΡΟΣ ΘΕΣΗ ΝΗΡΑ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», προϋπολογισμού 600.000,00€.

109: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ».

110:Απόφαση Ο.Ε. για ορισμό της δικηγόρου του Δήμου Λευκάδας, Μαυρέτας Καρύδη, για άσκηση αίτησης αποβολής από ρυμοτομούμενα ακίνητα του σχεδίου πόλεως Νικιάνας- Σωτήρως -Επισκόπου του Δήμου Λευκάδας κατά της Διονυσίας Βρεττού, Θεοφάνη Βρεττού, Ελευθερίας Βρεττού, καθώς και ταυτόχρονη εντολή για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, σε όποια δικάσιμο αυτή ήθελε προσδιορισθεί και οιαδήποτε αναβολή ή ματαίωση.

111:Ενημέρωση Ο.Ε. σχετικά με την αριθ’ 8814/2018 αίτηση αναίρεσης του Υπουργού Oικονομικών, που στρέφεται κατά της με αριθμό 1704/2018 απόφασης του Εφετείου Αθηνών και 1) Φωτεινής Αναστασίου Χατζηβαρίτη, 2) Ιερό Ναό Αγίας Αικατερίνης Κατωχωρίου Λευκάδας, 3) Ιερό Ναό Αγίου ∆ηµητρίου Κατωχωρίου Λευκάδας, 4) Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής Γενίου Λευκάδας, 5) Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, 6) ∆ήµου Λευκάδας, 7) Ιεράς Μητρόπολης, με κοινοποίηση: 1) Κωσταντίνου Λυµπερόπουλου, 2) Οδυσσέα Αθανασίου, 3) Μαρίας συζ.Νικολάου Καββαδά, για παράσταση ή μη, ενώπιον του Γ’ Τμήματος του Αρείου Πάγου κατά την συνεδρίαση στις 8-5-2019 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο.

112:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α συστήματος 75363 του έργου «Αποκατάσταση οδού Ασπρογερακάτα - Πευκούλια (Λαγκάδα) Δήμου Λευκάδας» , προϋπολογισμού 2.800.000,00€.

113: Απόφαση Ο.Ε για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α συστήματος 75994 του έργου «Αποκαταστάσεις Δημοτικών Οδών Δ.Ε. Απολλωνίων-Ελλομένου», προϋπολογισμού 310.000,00 €.

114:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του από 04-04-2019 Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση δημοσιογραφικών θεωρείων, της υπ. αριθμ. 5349/20-03-2019 διακήρυξης.

115:Κατάρτιση πίνακα εκτιμήσεων του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2020-2023 του Δήμου Λευκάδας.

116:Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς τροποποίηση των όρων της αρ. 10845/2018 διακήρυξης, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/16, για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών δεματοποίησης αστικών αποβλήτων Δήμου Λευκάδας» για χρονικό διάστημα τριών μηνών και συμβατικό αντικείμενο 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ λόγω κατεπείγουσας ανάγκης.

117:Απόφαση Ο.Ε. περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών και παροχή υπηρεσίας επισκευής-συντήρησης των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου.

118: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΛΥΧΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΤΕΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΛΥΧΟΥ» προϋπολογισμού 20.000,00 € .

119:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου στα πλαίσια διαγωνισμού του έργου «Διαμορφώσεις Κοινοχρήστων Χώρων Καλάμου - Καστού», προϋπολογισμού 42.000,00 €.

120: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας προς απόκρουση της από 15-03-2019 και αριθμό κατάθεσης 44/2019 αγωγής χρέους του Ευστάθιου Κατωπόδη που στρέφεται κατά του Δήμου Λευκάδας και απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας με τη διαδικασία κατάθεσης προτάσεων εντός εκατό ημερών.

121:Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη, παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας με την νέα διαδικασία του κώδικα Πολιτικής Δικονομίας του Ν.4315/2015 κατά της αριθ’ 20/2019 αγωγής της Ελπινίκης χήρας Θωμά Κόγκα, που στρέφεται κατά του Δήμου Λευκάδας και του Ανδρέα Κόγκα, της Μαυρέτας Καρύδη του Κωνσταντίνου, της Ανώνυμης Τραπεζικής εταιρείας ALPHA BANK, του Piejko Ingrig και της Piejko Karl, με αίτημα τη διόρθωση των αρχικών εγγραφών στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

122: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη, παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας με την νέα διαδικασία του κώδικα Πολιτικής Δικονομίας του Ν.4315/2015 κατά της αριθ’ 19/2019 αγωγής τoυ Νεκτάριου Μεσσήνη που στρέφεται κατά του Μπόρσα Διονύσιου, του Δήμου Λευκάδας, της Κούρτη Ουρανίας, της Μπενετάτου Ηλέκτρας και της Βουκελάτου –Μπενετάτου Μαρίας, με αίτημα τη διόρθωση των αρχικών εγγραφών στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

123: Απόφαση Ο.Ε. για ακύρωση της αρ. 107/19 απόφασής της.

124:Απόφαση Ο.Ε. για προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 για την ανάθεση του έργου: «Επισκευές-Τσιμεντοστρώσεις Δ.Κ. Καλάμου-Καστού» για χρονικό διάστημα τριάντα ημερών, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης.

125:Απόφαση Ο.Ε. για την επικύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας που έγινε την 10.04.2019 για την εκμίσθωση του αποκαταστημένου ΧΑΔΑ Δ.Κ. Λευκάδας, για το τρέχον έτος, με αποκλειστικό σκοπό την κοπή προς εκμετάλλευση του αυτοφυούς χόρτου για ζωοτροφή (σανός).

126:Απόφαση Ο.Ε. για ορισμό συμβολαιογράφου, προς σύνταξη Συμβολαιογραφικής πράξης ταυτόχρονης εξαγοράς και πώλησης ακινήτων από το Δήμο Λευκάδας στην Τ.Κ Μαραντοχωρίου του Δήμου Λευκάδας.

127:Απόφαση Ο.Ε. για ορισμό συμβολαιογράφου, προς σύνταξη Συμβολαιογραφικής πράξης ταυτόχρονης εξαγοράς και πώλησης ακινήτων από το Δήμο Λευκάδας στην Τ.Κ. Νεοχωρίου του Δήμου Λευκάδας.

128: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη, παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας με την νέα διαδικασία του κώδικα Πολιτικής Δικονομίας του Ν.4315/2015 κατά της αριθ’ 32/2019 αγωγής της Σοφίας Προύσκα, που στρέφεται κατά του Δήμου Λευκάδας και κατά της Μαρίας Καββαδία, Αναστασίου Λάζαρη, Γεωργίου Λάζαρη, Ελληνικού Δημοσίου, Γεωργίου Γεωργάκη, Αναστασίου Γεωργάκη, με αίτημα τη διόρθωση των αρχικών εγγραφών στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

129:Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη, παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών στη συνεδρίαση της 14ης-6-2019 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή δικάσιμο, κατά της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία <>, για την ακύρωση της υπ’ αριθμόν 1068/2018 απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, 2) κατά της υπ’ αριθμόν 405/2018 απόφασης από την 55η/2018 συνεδρίαση της ΟΕ του Δήμου Λευκάδας, 3) κάθε σχετικής πράξης.

130:Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη, παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών στη συνεδρίαση της 14-6-2019 η σε οποιαδήποτε άλλη μετ’αναβολή δικάσιμο κατά της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία Ι.Ψωμάκης –Δ.Καρρά Ο.Ε για την ακύρωση της από 24-5-2017 έκθεσης Αυτοψίας του Τμήματος Πολεοδομίας –ΥΔΟΜ της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Λευκάδας καθώς και κάθε προγενέστερης η μεταγενέστερης συναφούς πράξης της Διοίκησης.

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by