Λειτουργία: Εμφάνιση Πίνακα Ελέγχου; Μεγιστοποίηση 
ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

212:Απόφαση Ο. Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης και καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή Μονάδας Προεπεξεργασίας Απορριμμάτων & Κομποστοποίησης (ΜΟΠΑΚ) Δ. Λευκάδας»

217:¨Απόφαση Ο.Ε. για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 270.000,00 €.

222:Απόφαση Ο. Ε. έγκρισης εκτέλεσης της προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Λευκάδας και των Νομικών του Προσώπων έτους 2019 για τις Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ, ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ, ΚΑΡΥΑΣ, ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ, ΚΑΛΑΜΟΥ, ΚΑΣΤΟΥ, συνολικού πρ/σμού 148.692,49 € με ΦΠΑ 24%με τη διαδικασία της ανάθεσης κατόπιν διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με αποστολή πρόσκλησης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και χωρίς τροποποίηση των όρων της υπ’αρ. 4704/12-03-2019/ΑΔΑΜ:19REQ004606887 διακήρυξη διαγωνισμού.

223:Απόφαση Ο.Ε. περί συγκρότησης Επιτροπή διενέργειας/ Επιτροπή αξιολόγησης, συνοπτικών διαγωνισμών για προμήθειες, του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.

224:Απόφαση Ο.Ε. για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΟΠΑΚ) Δ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» με προϋπολογισμό 9.887.361,74 € (με Φ.Π.Α.).

225: Απόφαση Ο.Ε. για απευθείας ανάθεση του έργου: «Επιχωμάτωση ανοικτών χώρων ΧΑΔΑ για πυροπροστασία».

226:Απόφαση Ο.Ε. για την έγκριση του από 24-07-2019 Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «Γεωλογική μελέτη Σχεδίου Πόλεως Λυγιάς - Καρυωτών» προϋπολογισμού 11.000,00€ με το ΦΠΑ σύμφωνα με τους όρους της σχετικής .

227:Απόφαση Ο.Ε. για γνωμοδότηση περί άσκησης έφεσης κατά της 31/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λευκάδας & πληρωμής του προσωρινώς εκτελεστού ποσού (υπόθεση της Γραμματικής Καραμαλίγκα του Κωνσταντίνου).

228: Ενημέρωση της Ο.Ε. σχετικά με την αριθμ. 206/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, η οποία εκδόθηκε κατ’ ακολουθίαν της αναγνωριστικής αγωγής και διόρθωσης των αρχικών εγγραφών στο Ελληνικό Κτηματολόγιο του Βασιλείου Τούμπα.

229:Ενημέρωση της Ο.Ε. σχετικά με την αριθ’ 1/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου Λευκάδας μεταξύ των διαδίκων ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, και του Δήμου Λευκάδας καθολικού διαδόχου του Ν.Π.Δ.Δ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Δήμου Λευκάδας.

230:Απόφαση Ο.Ε. για ορισμό συμβολαιογράφου, προς σύνταξη Συμβολαιογραφικής πράξης δανειστικού συμβολαίου, μεταξύ του Δήμου Λευκάδας και του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων.

231:Απόφαση Ο. Ε. περί συμμόρφωσης με την αρ. 825/2019 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.

233:Απόφαση Ο. Ε. έγκρισης των αριθ. 16607/14-08-2019 και 16414/12-08-2019 αποφάσεων του Δημάρχου Λευκάδας, για ανάθεση εργασιών λόγω έκτακτων αναγκών από την πυρκαγιά της 10ης Αυγούστου στη Δ.Ε. Καλάμου.

234:Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης ανάθεσης σίτισης μαθητών Μουσικού Σχολείου Λευκάδας για το σχολικό έτος 2019-2020 με συνοπτικό διαγωνισμό, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων του διαγωνισμού.

235:Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με το θάνατο του επιφανούς συμπατριώτη μας πρώην Αντιδημάρχου Λευκάδας, Σπυρίδωνα Κόγκα.

236:Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης ανάθεσης προμήθειας γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου έτους 2019 με συνοπτικό διαγωνισμό, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων του διαγωνισμού.

237:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της αρ. 12/2019 απόφασης της Επιτροπής Διαχείρισης και Λειτουργίας σχετικά με την Έκθεση πεπραγμένων και του διαχειριστικού απολογισμού 1ου εξαμήνου 2019 λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Λευκάδας.

238:Απόφαση Ο.Ε. για ορισμό δικηγόρου για υποστήριξη της αριθ. 80/2014 αναγνωριστικής αγωγής ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας για διόρθωση των αρχικών εγγραφών στο Ελληνικό Κτηματολόγιο, στη δικάσιμο της 27ης-9-2019 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο της Δημοτικής οδού στη θέση <<Μύλοι Γύρα>> που στρέφεται κατά του Ελληνικού Δημοσίου, του Στράτου Ιωάννη, του Στράτου Παρασκευά, του Στράτου Χρήστου, της Στράτου Ελένης, της Κανδηλιώτη Ευθαλίας, του Κιμωλιάτη Δημήτριου, του Κιμωλιάτη Αρη-Δημήτρη, του Κιμωλιάτη Κίμωνα-Σεμπάστιαν, του Κιμωλιάτη Σπυρίδωνος, κατ' αρθρο 72 Ν.3852/2010.

239:Απόφαση Ο.Ε. για επικαιροποίηση όρων διακήρυξης και παράταση προθεσμίας διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΟΠΑΚ) Δ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

240: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου στα πλαίσια διαγωνισμού του έργου «Προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (άρθρο 125 του Ν 4412/2016) του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΝΙΚΟΛΗ» προϋπολογισμού 7.199,27 €.

241:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» προϋπολογισμού 49.998,24 € .

242:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση απόδοσης «ως καλώς έχει» του αριθ. 624/Α/11-06-2019 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών.

243:Απόφαση Ο.Ε. για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών.

244:Απόφαση Ο.Ε. για απευθείας ανάθεση μελέτης οριοθέτησης υδατορεμάτων οικισμού Νικιάνας, του Τοπικού Διαμερίσματος Αλεξάνδρου του Δήμου Λευκάδας.

245:Απόφαση Ο.Ε. σχετικά με την ανάθεση για την προμήθεια καυσίμων για τις Δ.Ε. Ελλομένου, Απολλώνιων, Καρυάς, Σφακιωτών, Καλάμου-Καστού κατόπιν διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με αποστολή πρόσκλησης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και χωρίς τροποποίηση των όρων της υπ’ αρ. 4704/12-03-2019 διακήρυξης.

246:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής προέδρων δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων.

247:Απόφαση Ο.Ε. έγκρισης πρακτικών της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού που αφορά στην με αριθμ. 17476/29-08-2019 πρόσκληση για διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Λευκάδας και των Νομικών του Προσώπων έτους 2019 χωρίς τροποποίηση των όρων υπ΄αρ. 4704/12-03-2019 διακήρυξης, και κατακύρωση αποτελέσματος.

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by