Λειτουργία: Εμφάνιση Πίνακα Ελέγχου; Μεγιστοποίηση 
ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

401:Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΡΥΜΩΝΑ» προϋπολογισμού 7.000,00 €.

402:Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την εγγραφή νηπίων στον Παιδικό Σταθμό Καρυάς του Δήμου Λευκάδας για την περίοδο 2019-2020 λόγω ύπαρξης κενών θέσεων.

403:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου: «Διαμόρφωση εισόδου παραλίας πόλης Λευκάδας – τμήμα έργου: Περιοχή Α -Είσοδος κόμβος», προϋπολογισμού: 2.560.724,00 Ευρώ.

404:Απόφαση Δ.Σ. για σύναψη προγραμματικής σύμβασης Δήμου Λευκάδος με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας για υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ (Κωδ. Πρόσκλησης ΙΟΝ84) στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» και τίτλο «Δράσεις βελτίωσης του αστικού περιβάλλοντος στην Π.Ι.Ν.», για την υλοποίησης του 1ου υποέργου «Διαμόρφωση εισόδου παραλίας πόλης Λευκάδας – τμήμα έργου: Περιοχή Α - Είσοδος κόμβος» της πράξης «Διαμόρφωση εισόδου παραλίας πόλης Λευκάδας – τμήμα έργου: Περιοχή Α - Είσοδος κόμβος».

405:Απόφαση Δ.Σ. για υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιονίων Νήσων 2014-2020 (Κωδ. Πρόσκλησης ΙΟΝ84) στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» και τίτλο «Δράσεις βελτίωσης του αστικού περιβάλλοντος στην Π.Ι.Ν.», για την υλοποίησης της πράξης «Διαμόρφωση εισόδου παραλίας πόλης Λευκάδας – τμήμα έργου: Περιοχή Α - Είσοδος κόμβος»

406:Απόφαση Δ.Σ. για άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος και ορισμού εξουσιοδοτημένων προσώπων για την κίνηση του λογαριασμού.

407:Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Λευκάδας και Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Αιτωλοακαρνανίας, για την τελική διάθεση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Λευκάδας στον Χ.Υ.Τ.Α. της 3ης Γ.Ε.Ν. Ν. Αιτωλοακαρνανίας.

408:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών.

409:Συζήτηση - απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας που αφορά στην αναστολή ίδρυσης και λειτουργίας στη Λευκάδα του Τμήματος Περιφερειακής Ανάπτυξης της Οικονομικής Σχολής του Ιόνιου Πανεπιστημίου.

410:Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου συνολικού ποσού 700.000,00 ευρώ από το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4509/2017 και την 13022/19-4-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τ. Β’/24-4-2018), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 44173/24-8-2018 (ΦΕΚ3656/τ.Β’/ 27-8-2018) και ισχύει, για την εκτέλεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

411:Απόφαση Δ.Σ. τροποποίησης της υπ΄ αριθ. 44/2011 απόφασής του, που αφορά στην συστατική πράξης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία « Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λευκάδας»

412:Απόφαση Δ.Σ. τροποποίησης της υπ΄ αριθ. 45/2011 απόφασής του, που αφορά στην συστατική πράξη του ΝΠΔΔ με την επωνυμία « Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

413:Απόφαση Δ.Σ. περί τροποποίησης της υπ΄ αριθ. 362/2019 απόφασής του, που αφορά στην σύνθεση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Λευκάδας.

415:Απόφαση Δ.Σ. ορισμού εκπροσώπων (τακτικού – αναπληρωματικού) στη Γενική Συνέλευση της μη κερδοσκοπικής εταιρείας με μέλη νησιωτικούς ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, με την επωνυμία «Δίκτυο Αειφόρων Νήσων – ΔΑΦΝΗ».

416:Απόφαση Δ.Σ. περί ορισμού δικαιούχων αποζημίωσης λόγω συμμετοχής σε συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου βάσει των βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας του άρθρου 279 του Ν. 3463/06 που προσκομίζονται και της απόστασης του οικισμού στον οποίο βρίσκεται η κατοικία τους από την έδρα του Δήμου μας (άρθρο 1 ΚΥΑ 11836/17-4-2018 (ΦΕΚ1417/τ.Β ́/25-4-2018).

417:Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» προϋπολογισμού 49.999,75 €.

418:Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις στη Δ.Ε. Λευκάδας» προϋπολογισμού 79.143,35 €.

419:Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 13.400,00 €.

420:Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΚΑΡΥΑΣ - ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ» προϋπολογισμού 57.000,00 €.

421:Απόφαση Δ.Σ. για διαγραφή νηπίου από τον Παιδικό Σταθμό Λευκάδας, την περίοδο 2019-2020.

422:Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με τον καθορισμό ειδικοτήτων για την επιπλέον στελέχωση της Πράξης με τίτλο « Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λευκάδας» με κωδικό ΟΠΣ 5002116 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά» 2014-2020.

423:Απόφαση Δ.Σ. για Γ΄ κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λευκάδας για λειτουργικές δαπάνες έτους 2019.

424:Απόφαση Δ.Σ. για γνωμοδότηση σχετικά με μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λευκάδας, για το σχολικό έτος 2020-2021.

425:Απόφαση Δ.Σ. για δωρεάν παραχώρηση χρήσης μίας (1) αίθουσας πρώην Δημοτικού Σχολείου κοινότητας Καλαμιτσίου Δήμου Λευκάδας στον Πολιτιστικό Σύλλογο Καλαμιτσίου « Ο ΝΕΡΟΜΥΛΟΣ»

426:Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Λευκάδας και Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Αιτωλοακαρνανίας, για την τελική διάθεση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Λευκάδας στον Χ.Υ.Τ.Α. της 3ης Γ.Ε.Ν. Ν. Αιτωλοακαρνανίας.

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by