Λειτουργία: Εμφάνιση Πίνακα Ελέγχου; Μεγιστοποίηση 
ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

351:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης και καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», πρ/σμού 700.000,00€.

352:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης και καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», πρ/σμού 1.892.00,00€ χωρίς ΦΠΑ.

353:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης και καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου: «Διευθέτηση ομβρίων Νικιάνας από στροφή έως χείμαρρο», πρ/σμού 70.021,93 €.

354:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης και καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου: «Κατεπείγουσες αποκαταστάσεις, λόγω πλημμυρών, σε Δημοτική οδό Κοντάραινας (από Επαρχιακό προς ποτάμι)», πρ/σμού 26.030,00 €.

355:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης και καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου: «Τσιμεντόστρωση δρόμου περιοχής παλαιού οικισμού Καρυωτών», πρ/σμού 45.000,00€ .

356:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΝΥΔΡΙΟΥ» πρ/σμού 6.789,98 €, αναδόχου Αναστασίας Βούλγαρη.

357:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΦΤΕΡΗΣ», πρ/σμού 52.000,00 €, αναδόχου Σπυρίδωνος Γουρζή.

358:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΑΜΟΥ», πρ/σμού 50.000,00 €, αναδόχου Σπυρίδωνος Γουρζή.

359:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΑΜΟΥ - ΚΑΣΤΟΥ» πρ/σμού 32.000,00 € αναδόχου Λεωνίδα Στέφανου Δρακάτου.

360:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Βελτιώσεις στα αντλιοστάσια Μαγγανά Νικιάνας και στη θέση Καρφάκη Λευκάδας» πρ/σμού 19.793,88 €, αναδόχου ΒΛΑΧΑΣ Π. - Σ. ΑΤΕ.

361:Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση παράτασης του χρόνου περαιώσεως των εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ-ΝΙΚΙΑΝΑΣ» αναδόχου Λεωνίδα-Στέφανου Δρακάτου.

362:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 6ης παράτασης εργασιών του έργου: "Επισκευή - Συντήρηση κλειστού γυμναστηρίου Λευκάδας".

363:Απόφαση Ο.Ε για έγκριση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» Δήμου Λευκάδας αναδόχου: "ΓΑΙΟΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ε.Ε.".

364:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

365:Απόφαση Ο.Ε. για ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δήμου Λευκάδας, έτους 2020.

368:Απόφαση Ο.Ε.για έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας κλαδέματος υψηλών δένδρων, έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού όρων διαγωνισμού.

374:Απόφαση Ο.Ε. περί παράτασης του χρόνου παράδοσης των υλικών της με αριθμ.23295/18-112019/ΑΔΑΜ: 19SYMV005870079 σύμβασης που αφορά στην προμήθεια γάλακτος για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου Λευκάδας».

375:Απόφαση Ο. Ε. περί έγκρισης του από 25-11-2019 Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση που αφορά στην προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των δημοτικών Παιδικών Σταθμών, του δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού, του Κ.Α.Π.Η. και του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λευκάδας.

376:Απόφαση Ο.Ε. για παράσταση ή μη ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας κατά τη δικάσιμο της 6-12-2019 ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο, της αίτησης αποβολής από ρυμοτομούμενα ακίνητα του σχεδίου πόλεως Νικιάνας- Σωτήρως -Επισκόπου του Δήμου Λευκάδας, κατά της Διονυσίας Βρεττού, Θεοφάνη Βρεττού, Ελευθερίας Βρεττού, κατ’ αρθρο 72.Ν 3852/2010.

377:Απόφαση Ο.Ε. για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας κατά της αγωγής του Θειακού Διονύσιου κλπ. που στρέφεται κατά του Δήμου Λευκάδας κλπ για τη διόρθωση αρχικών εγγραφών στο Ελληνικό Κτηματολόγιο, με τη διαδικασία κατάθεσης των προτάσεων σε προθεσμία των εκατό ημερών.

378:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΕΜΑΥΤΙΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 2ου ΚΑΙ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ.»

379:Απόφαση Ο.Ε. για καθορισμό όρων διακήρυξης για την εκποίηση κατεστραμμένων κάδων καθαριότητας.

380:Απόφαση Ο.Ε. για διαγραφή χρεών από λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 3 του Ν. 4623/19 με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του αρθρ.174 του Ν. 3463/06 του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα, του άρθρ. 19 του Κανονισμού Ύδρευσης-Αποχέτευσης του Δήμου Λευκάδας (υπ' αρίθμ. 150/2012 απόφαση Δ.Σ.) και την υπ΄αριθμ.23331/19-11-2019 Απόφαση Δημάρχου Λευκάδας περί συγκρότησης Ομάδας Εργασίας για την εξέταση των αιτήσεων που αφορούν σε διαγραφές χρεών οφειλετών από λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης.

381:Ενημέρωση της Ο.Ε. για την αριθ’274/2019 τελεσίδικη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, μεταξύ των διαδίκων της Παναγιώτας Υφαντή, Ελισάβετ Αραβανή και Αικατερίνης Κατωπόδη, της έφεσης του Δήμου Λευκάδας, η οποία εστρέφετο κατά των πιο πάνω εφεσιβλήτων και κατά της αριθ’104/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λευκάδας, κατ’ αρθρο 72.Ν 3852/2010.

382:Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας για απόκρουση της έφεσης του Ελληνικού Δημοσίου κατά της αριθ’Α28/2018 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου η οποία εκδικάζεται ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών στη συνεδρίαση της 24ης-1-2020 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο, κατ’ άρθρο 72.Ν 3852/2010.

383:Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας για απόκρουση της αίτησης ακύρωσης της ΜΕΠΕ ΚΛΑΜΠ ΒΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, που στρέφεται μεταξύ άλλων και κατά του από 5-6-18 πρακτικού της επιτροπής έκδοσης αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής του Δήμου Λευκάδας, η οποία συζητείται ενώπιον του Δ΄ Τμήματος του ΣτΕ στη συνεδρίαση της 7ης-1-2020, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο, κατ’ αρθρο 72.Ν 3852/2010.

384:Απόφαση Ο.Ε. περί μη άσκησης ένδικου μέσου κατά της 3032/2019 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών περί πληρωμής της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ».

385:Απόφαση Ο.Ε. περί μη άσκησης έφεσης κατά αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, με τις οποίες απορρίφθηκαν προσφυγές του Δήμου Λευκάδας κατά των επιβαλλομένων προστίμων από τον λιμενάρχη Λευκάδας για θέματα ναυαγοσωστών.

386:Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του από 26-11-2019 πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων μηχανογραφικού εξοπλισμού και μηχανών γραφείου για τις ανάγκες του Δήμου Λευκάδας, της με αριθμ.20996/16-10-2019 διακήρυξης.

387:Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του από 27-11-2019 πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ελαστικών των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου, της με αριθμ.20999/16-10-2019 διακήρυξης.

388:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υδρομέτρων, έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού όρων διαγωνισμού.

389:Απόφαση ΟΕ για τον καθορισμό τελών καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2020.

390:Απόφαση ΟΕ για τον καθορισμό τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2020.

391:Απόφαση ΟΕ για την επιβολή τέλους επί ακαθαρίστων εσόδων, κέντρων διασκέδασης και συναφών καταστημάτων για το έτος 2020.

392:Απόφαση ΟΕ για τον καθορισμό τελών ύδρευσης – άρδευσης- αποχέτευσης για το έτος 2020.

393:Απόφαση ΟΕ για τον καθορισμό τιμών τελών διαφήμισης για το έτος 2020.

394:Απόφαση ΟΕ για τον καθορισμό τελών χρήσης δημοτικού νεκροταφείου 2020.

395:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by