Λειτουργία: Εμφάνιση Πίνακα Ελέγχου; Μεγιστοποίηση 
ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

101:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της υπ΄αριθ. 31/2020 απόφασης του ΝΠΔΔ «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας» που αφορά στην 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού και στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2020 του Πνευματικού Κέντρου.

102:Απόφαση Ο.Ε. για παράταση προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΘΑΝΙΟΥ,ΔΡΑΓΑΝΟΥ, ΚΟΜΗΛΙΟΥ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 17-11-2015» αναδόχου ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

103:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ» προϋπολογισμού 467.741,94€ χωρίς ΦΠΑ. Καθορισμός ημερομηνίας δημοπράτησης.

104:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΠΑΡΤΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΤΩΜΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ» προϋπολογισμού 1.500.000,00€ χωρίς ΦΠΑ. Καθορισμός ημερομηνίας δημοπράτησης.

105:Απόφαση Ο.Ε. για σύσταση πάγιας προκαταβολής, ορισμός υπολόγων.

106:Απόφαση Ο.Ε. για παροχή υπηρεσίας μεταφοράς αστικών στερεών αποβλήτων στο ΧΥΤΑ 3ης ΓΕΝ Ν. Αιτωλοακαρνανίας.

107:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας μεταφοράς αστικών στερεών αποβλήτων στο ΧΥΤΑ της 3ης ΓΕΝ Ν. Αιτωλοακαρνανίας, έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού όρων διαγωνισμού.

108:Απόφαση Ο.Ε. περί χορήγησης παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών των συμβάσεων που αφορούν στην προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου.

109:Απόφαση Ο.Ε. περί χορήγησης παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών των συμβάσεων που αφορούν στην προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου.ΠΡΑΚΤΙΚΟ

110:Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) - Στοχοθεσίας Δήμου Λευκάδας, έτους 2020.

111:Απόφαση Ο.Ε. για πρόσληψη προσωπικού µε σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τετράμηνης διάρκειας σύμφωνα µε τις διατάξεις της παρ.2 του εικοστού τετάρτου άρθρου (24) της από 14-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 64/Α/14-3-2020)».

112:Απόφαση Ο.Ε. για κατάρτιση πίνακα εκτιμήσεων του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2021-2024 του Δήμου Λευκάδας.

113:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 11ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του Έργου «Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών Βασιλικής» αναδόχου εταιρίας Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. – P.C. DEVELOPMENT S.A.

114:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης του έργου και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ»

115:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης του έργου και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ, ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΥΑΣ»

116:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

117:Απόφαση Ο.Ε. για τη σύναψη και ανάθεση δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) για την εκτέλεση συγκεκριμένων υπηρεσιών: αποψίλωσης της ανεπιθύμητης αυτοφυούς βλάστησης και απομάκρυνσης προϊόντων αποψίλωσης δημοτικών οδών και κοινόχρηστων χώρων των Δ.Ε.Λευκάδας-Ελλομένου-Απολλωνίων-Καρυάς -Σφακιώτών».

118:Απόφαση Ο.Ε. για προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) στο Δήμο Λευκάδας, έτους 2020.

119:Απόφαση Ο.Ε. περί σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου Λευκάδας.

120:Απόφαση Ο.Ε. περί σχεδίου ορισμού ύψους δικαιωμάτων και τελών, άρθρου 23 του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου Λευκάδας.

121:Απόφαση Ο.Ε. για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ» προϋπολογισμού 467.741,94€ χωρίς ΦΠΑ, με Α/Α συστήματος 88777.

122:Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης των αποφάσεων του Δημάρχου Λευκάδας λόγω κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού Covid-19.

123:Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή δωρεάς 2.000,00 ευρώ από την MARITIME SILK ROAD SOCIETY LITITED, από την Κίνα.

124:.Απόφαση Ο.Ε. περί ματαίωσης του διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ Δήμου Λευκάδας

125:.Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του από 23-03-2020 Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού γενικών υπηρεσιών με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής για το έργο με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» στo πλαίσιo του έργου «REcycling strategies for the COastal sustainable waste management towards R&D Innovation (RE.CO.RD)» που έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2014 -2020» MIS 5003457, της υπ. αριθμ. 4497/13-03-2020 (ΑΔΑΜ:20PROC006432563) διακήρυξης.

126:Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του από 13-4-2020 Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμισης παιδικών χαρών Δήμου Λευκάδας της με αριθμ.19747/1-10-2019/ΑΔΑΜ:19PROC005644574 διακήρυξης και κατακύρωσης διαγωνισμού.

127:Απόφαση Ο.Ε. περί αναστολής προθεσμίας εκτέλεσης της με αριθμ. 26134/24-12-2019 σύμβασης για προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των δημοτικών Παιδικών Σταθμών, του δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού, του Κ.Α.Π.Η. και του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λευκάδας, όπως παρατάθηκε με την αριθμ.49/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατά το άρθρ. 60ο άρθρο της Π.Ν.Π. (Α΄ 68)/20-03-2020.

128:Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του από 24-04-2020 Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας μεταφοράς Αστικών στερεών αποβλήτων από τη θέση Αλυκές του Δήμου Λευκάδας στον ΧΥΤΑ 3ης ΓΕΝ Ν.Αιτωλοακαρνανίας της με αριθμ. 5531/8-04-2020 διακήρυξης».

129:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ελαστικών των οχημάτων και μηχανημάτων του Δ. Λευκάδας, έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού όρων διαγωνισμού.

130: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων των 1100lt και 120lt, έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού όρων διαγωνισμού.

131: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας αποψίλωσης ανεπιθύμητης αυτοφυούς βλάστησης και απομάκρυνση προϊόντων αποψίλωσης δημοτικών οδών και κοινόχρηστων χώρων των Δ.Ε.Λευκάδας-Ελλομένου-Απολλωνίων-Καρυάς Σφακιώτών, έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού όρων διαγωνισμού.

132:Απόφαση Ο.Ε. για πρόσληψη προσωπικού µε σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τετράμηνης διάρκειας σύμφωνα µε τις διατάξεις της παρ.2 του εικοστού τετάρτου άρθρου (24) της από 14-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 64/Α/14-3-2020)».

133:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας έτους 2020.

134:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α συστήματος 86610 του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» με προϋπολογισμό 1.892.000,00 € χωρίς ΦΠΑ.

135:Απόφαση Ο.Ε. για τροποποίηση της με αρ. 65/2018 (ΑΔΑ : 6Η0ΟΩΛΙ-ΡΨΚ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έγκριση Υποβολής Αιτήματος Τροποποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου με τίτλο «Προμήθεια μηχανήματων έργου ή/ και συνοδευτικού εξοπλισμού» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” (ΠΔΕ), στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι του Υπουργείου Εσωτερικών.

136:Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση του από 12-05-2020 Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχής υπηρεσίας αποψίλωσης της ανεπιθύμητης αυτοφυούς βλάστησης και απομάκρυνσης προϊόντων αποψίλωσης δημοτικών οδών και κοινόχρηστων χώρων των Δ.Ε.Λευκάδας-Ελλομένου-Απολλωνίων-Καρυάς Σφακιώτών, της υπ. αριθμ. 6193/29-04-2020 (ΑΔΑΜ:20PROC006643392) διακήρυξης»

137:Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του από 15-05-2020 πρακτικού επιτροπής διενέργειας αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας μεταφοράς Αστικών στερεών αποβλήτων από τη θέση Αλυκές του Δήμου Λευκάδας στον ΧΥΤΑ 3ης ΓΕΝ Ν.Αιτωλοακαρνανίας (αρ. διακ. 5531/8-04-2020) και κατακύρωση αποτελέσματος».

140:Απόφαση Ο.Ε. για πρόσληψη προσωπικού µε σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τετράμηνης διάρκειας σύμφωνα µε τις διατάξεις της παρ.2 του εικοστού τετάρτου άρθρου (24) της από 14-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 64/Α/14-3-2020έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

141:Απόφαση Ο.Ε. για υποβολή έκθεση εσόδων - εξόδων Α’ τριμήνου 2020 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού.

142:Απόφαση Ο.Ε. για την επικύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας που έγινε την 23.04.2020 για την εκμίσθωση του αποκαταστημένου ΧΑΔΑ Δ.Κ. Λευκάδας, για το τρέχον έτος, με αποκλειστικό σκοπό την κοπή προς εκμετάλλευση του αυτοφυούς χόρτου για ζωοτροφή (σανός).

143:Απόφαση Ο.Ε. για κατακύρωση της σύμβασης εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΛΥΓΙΑΣ-ΚΑΡΥΩΤΩΝ», πρ/σμού 8.871,00€ (πλέον ΦΠΑ 24.

144:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση παράτασης εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Ν. ΓΕΡΟΝΤΑ.

145:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση παράτασης εργασιών του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΕ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ» αναδόχου ΚΟΡΑΛΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ.

146:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ, ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ-ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΟΔΟΥ ΣΒΟΡΩΝΟΥ» αναδόχου Χαραλαμπόπουλου Λάμπρου.

147:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ Δ.Ο. ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ - ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΑ» προϋπολογισμού 22.290,46 €.

148:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου στα πλαίσια διαγωνισμού του έργου «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΉ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΣΤΟ Π.Δ. 99/2017», προϋπολογισμού 50.000,00 €.

149:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου στα πλαίσια διαγωνισμού του έργου «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΛΥΧΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΣΤΟ Π.Δ. 99/2017», προϋπολογισμού 50.000,00 €.

150:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου στα πλαίσια διαγωνισμού του έργου «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΡΥΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΣΤΟ Π.Δ. 99/2017», προϋπολογισμού 25.912,00 €.

151:Απόφαση Ο.Ε. για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΠΑΡΤΟΧΩΡΙΟΥ - ΚΑΤΩΜΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ» προϋπολογισμού 1.500.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.

152:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης με τίτλο: «ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΒΑΛΟΥ- ΑΠΟΛΠΑΙΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

153:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής δικτύων ύδρευσης στις Δ.Ε.Λευκάδας-Σφακιωτών-Καρυάς, έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού όρων διαγωνισμού.

154:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής δικτύων ύδρευσης στις Δ.Ε. Ελλομένου-Απολλωνίων-Καλάμου-Καστού, έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού όρων διαγωνισμού.

155:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση απόδοσης «ως καλώς έχει» του αριθ. 148/Α/6-3-2020 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών.

156:Απόφαση Ο.Ε. σχετικά με αγωγή μικροδιαφοράς του Δικαστικού Επιμελητή Κέρκυρας κ. Δημητρίου Λιβέρη η οποία κοινοποιήθηκε στο Δήμο Λευκάδας στις 7/5/2020 και εκδικάζεται στις 22/5/2020 στο Ειρηνοδικείο Κέρκυρας ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄ αναβολή δικάσιμο.

157:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by