Λειτουργία: Εμφάνιση Πίνακα Ελέγχου; Μεγιστοποίηση 
ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

301:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης που διεξάγεται με τους όρους της με αριθμ. 8204/03-06-2020 διακήρυξης και κατακύρωση αποτελέσματος

302: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού Γενικών Υπηρεσιών με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής για το έργο με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» που διεξάγεται με τους όρους της με αριθμ. 13008/31-07-2020 διακήρυξης και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

303: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021 που διεξάγεται με τους όρους της με αριθμ. 12783/29-07-2020 διακήρυξης.

304: Απόφαση Ο.Ε. περί τροποποίησης της με αριθμ. 10660/30 -06-2020 σύμβασης παροχής υπηρεσίας μεταφοράς αστικών στερεών αποβλήτων

305: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του από 10-08-2020 Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος, της υπ. αριθμ.12785/29-07-2020 (ΑΔΑΜ:20PROC007116932) διακήρυξης.

306:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Τσιμεντόστρωση δρόμου Φτέρης» προϋπολογισμού 52.000,00 €.

307:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση παράτασης εργασιών του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΕ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ» αναδόχου ΚΟΡΑΛΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ.

308:Απόφαση Ο.Ε. για τροποποίηση της με αριθμ.305/2020 απόφασης Οικ. Επ. ως προς την ημερομηνία διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος, συνολικού προϋπολογισμού 47.802,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

309:Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας για το προσωπικό του Δήμου Λευκάδας έτους 2020 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής με συνοπτικό διαγωνισμό, έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού όρων διαγωνισμού.

310:Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης προμήθειας γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Λευκάδας έτους 2020 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής με διαγωνισμό, έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού όρων διαγωνισμού.

311:Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Aθηνών κατά την συνεδρίαση της 17ης Σεπτεμβρίου 2020 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄ άναβολή ή ματαίωση δικάσιμο κατά της αγωγής των: Καλαματιανού Βασιλικής, Θειακού Αναστασίας, Καούρα-Γαζή Ακρίβως, Παρούση Ιωάννας, Καραμποϊκη Ειρήνης, Σολδάτου Ελισάβετ που στρέφεται κατά του Δήμου Λευκάδας οι οποίες ζητούν να υποχρεωθεί ο Δήμος Λευκάδας να τους καταβάλει καθυστερούμενες παροχές δεδουλευμένων των ετών 2019 -2020.

312:Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας κατά την συνεδρίαση της 18ης Σεπτεμβρίου 2020 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄άναβολή ή ματαίωση δικάσιμο,κατά της αγωγής των Ζώη Αυγερινού, Αικατερίνης Βουτσινά, Χρυσούλας Βράιλα ,Αλέξανδρου Ζαβιτσάνου, Σπυρίδωνος Κονιδάρη, Ευάγγελου Κοντογιάννη ,Σπυριδούλας Πρεβεζάνου, Γιαννούλας Τραυλοστάθη, Στέφανου Δρακάτου που στρέφονται εναντίον του Δήμου Λευκάδας και ζητούν την αναγνώριση της σχέσης εργασίας τους.

313:Απόφαση Ο.Ε. για επικαιροποίηση των υπ’ αρ. 348/15 & 519/16 αποφάσεων Δ.Σ. που αφορούν στη μελέτη και στα τεύχη δημοπράτησης του έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΧΥΡΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΑΡΑΝΤΟΧΩΡΙ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού: 490.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ 24%).

314:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Επισκευή τοιχείου στην Τ.Κ. Νικολή» προϋπολογισμού 7.199,27 €.

315:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ, ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΥΑΣ», με προϋπολογισμό 62.000,00 €.

316:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης και ημερομηνία δημοπράτησης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Επισκευές Δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Λευκάδας» , προϋπολογισμού 25.000,00€ .

317:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΕΜΑΥΤΙΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 2ου ΚΑΙ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου: MA.I.CON. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

318:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου: ΗΛΙΑ ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ Ε.Δ.Ε.

319:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του 1ου ΑΠΕ - 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου: ΗΛΙΑ ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ Ε.Δ.Ε.

320:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 12ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών Βασιλικής» αναδόχου εταιρίας: Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. – P.C. DEVELOPMENT S.A.

321:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΜΗΝΑ» ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ αναδόχου: "MSKAT CIVIL WORKS".

322:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΕΡΓΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ αναδόχου: "MSKAT CIVIL WORKS"

323:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου: "ΓΗΠΕΔΟ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ", αναδόχου «ΑΔΑΜΟΝ Ο.Ε.» Κ. Αδαμίδης–Βρ. Στέφας Ο.Ε.

324:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 4ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, αναδόχου: "ΓΑΙΟΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ε.Ε."

377:Απόφαση Ο.Ε. για συμπλήρωση της αρ. 161/2020 απόφασής της, σχετικά με έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης της απόφασης ένταξης της Πράξης με τίτλο « Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λευκάδας» με κωδικό ΟΠΣ 5002118 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά» 2014-2020.

390:Απόφαση Ο.Ε. για επικαιροποίηση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιονίων Νήσων 2014-2020 (Κωδ. Πρόσκλησης ΙΟΝ81) στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» και τίτλο «Δράσεις ενίσχυσης της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας–υποδομές» για την υλοποίησης της πράξης «Αποπεράτωση Δημοτικού Θεάτρου Λευκάδας».

391:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΚΑΛΑΜΟΥ & Δ.Ε. ΚΑΣΤΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ», προϋπολογισμού 47.199,90 ευρώ(με ΦΠΑ 24%).

392:Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του από 29-09-2020 Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για παροχή υπηρεσία περισυλλογής και σταυλισμού ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων συνολικού προϋπολογισμού 33.852,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (σχετ. η Αρ.Πρωτ.:16147/16-09-2020 διακήρυξη).

393:Απόφαση Ο.Ε. περί ορισμού ημερομηνίας και ώρας αποσφράγισης του (υπο) φακέλου των οικονομικών προσφορών του συμμετεχόντων του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Λευκάδας και των νομικών του προσώπων για δύο έτη με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 947.064,630€ με Φ.Π.Α. (σχετ. με αριθμ.12554/27-07-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC00007107975) διακήρυξης.

395:Απόφαση Ο.Ε. σχετικά με την επιστροφή του υπ΄αριθμ. ΚΗΙ 2511 επιβατικού οχήματος (σχετική η π΄αριθμ.36/20 απόφ. ΔΕΠΟΚΑΛ), το οποίο είχε παραχωρήσει ο Δήμος Λευκάδας στην ΔΕΠΟΚΑΛ με την υπ΄αριθμ. 305/12 απόφαση Δ.Σ.

396:Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη, παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας, κατά της από 28/02/2020 αγωγής με αριθμό 53/2020 της Ναυτικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΛΑΜΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας με τη διαδικασία κατάθεσης προτάσεων εντός των εκατό ημερών.

397:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και νομιμοποίηση αφενός της από 10-6-2019 και αριθμό κατάθεσης 13/2019 έφεσης του Δήμου Λευκάδας κατά της αριθ’49/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας και κατά:1) της Ολυμπίας χήρας Φίλιππου Σταματέλου 2) του Ευάγγελου Σταματέλου 3)της Αγγελικής Σταματέλου, 4) του Σπυρίδωνα Σταματέλου, 5) της Μαρίας συζ. Ανδρέα Αρβανίτη 6) της Ελένης χας Αθανασίου Παυλίδη, 7)της Κλεονίκης χας Μιλτιάδη Σταματέλου, 8) του Θεόδωρου Σταματέλου του Μιλτιάδη, αφετέρου χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας κατά τη δικάσιμο της 13ης -10-2020 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄ αναβολή ή ματαίωση αυτού.

398:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και νομιμοποίηση αφενός της από 10-6-2019 και αριθμό κατάθεσης 12/2019 έφεσης του Δήμου Λευκάδας κατά της αριθ’48/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας και κατά: 1) της Ολυμπίας χήρας Φίλιππου Σταματέλου, 2) του Ευάγγελου Σταματέλου 3)της Αγγελικής Σταματέλου, 4) του Σπυρίδωνα Σταματέλου, 5) της Μαρίας συζ. Ανδρέα Αρβανίτη 6) της Ελένης χας Αθανασίου Παυλίδη, 7) της Κλεονίκης χας Μιλτιάδη Σταματέλου, 8) του Θεόδωρου Σταματέλου του Μιλτιάδη, αφετέρου Χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας για ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας κατά τη δικάσιμο της 13ης-10-2020 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄ αναβολή ή ματαίωση αυτού.

399:Απόφαση Ο.Ε. για ανάθεση σε δικηγόρο Αθηνών κατ’ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού της υπόθεσης Ανδρέα Παπαρηγόπουλο σε σχέση με την υπόθεση ΕΝΕΡΓΑ –ΗΕLLΑS POWΕR1) για παράσταση Πολιτικής Αγωγής του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Αρείου Πάγου (Ποινικό Τμήμα) στις 11/11/2020 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο.

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by