Λειτουργία: Εμφάνιση Πίνακα Ελέγχου; Μεγιστοποίηση 
ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

401:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών.

402:Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης του Δήμου Λευκάδας, με το ποσό των 332.989,06€ από το ΥΠ.ΕΣ. για την κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19.

403:Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή επιχορήγησης του Δήμου Λευκάδας με το ποσό των 74.000,00 € από το ΥΠ.ΕΣ. για την υλοποίηση κάλυψης δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις σχολικές μονάδες.

404:Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή χρηματοδότησης του Δήμου Λευκάδας με το ποσό του 1.000.000,00 € από το Υπ. Ανάπτυξης & Επενδύσεων για την αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων που επλήγησαν από την φυσική καταστροφή της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020, με κωδικό έργου 2020 ΣΕ 87100019.

405:Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή χρηματοδότησης του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης στο Π.Δ.Ε. για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΣΚΑΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» με Κ.Ε.2017ΕΠ02200000, προϋπολογισμού 50.000,00 ευρώ.

406:Απόφαση Ο.Ε. για ακύρωση των με αριθ. 338/2020 και 374/2020 αποφάσεων της Ο.Ε. Δήμου Λευκάδας, της διαγωνιστικής διαδικασίας καθώς και επανάληψή της, με σκοπό τον καθορισμό όρων διακήρυξης για την μίσθωση ιδιωτικού ακινήτου – σταβλικής εγκατάστασης εντός των ορίων του Δήμου Λευκάδας.

410:Απόφαση Ο.Ε. περί εξειδίκευσης πιστώσεων σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19-7-2018).

411:Απόφαση Ο.Ε. επί της από 15.01.2020 (αρ. εκθ. καταθ. 53/2020) αγωγής της εταιρείας «Κάλαμος Ναυτική Εταιρεία» κατά του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.

412:Απόφαση Ο.Ε. επί της από 21.10.2013 (αρ. καταχώρισης ΑΓ9/2015) αγωγής του Μιχαήλ Δ. Φίλιππα κατά του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου (μεταβατική έδρα Λευκάδας).

413:Απόφαση Ο.Ε. επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 18225/13.10.2020 αίτησης του Ιωάννη Θεριανού, ως πληρεξουσίου των: 1. Ελισάβετ Αραβανή και 2. Αικατερίνης Κατωπόδη.

414:Απόφαση Ο.Ε. για προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/16, για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΔΕ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ» πρ/σμού 200.000,00 € με ΦΠΑ, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης

415:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΕΜΑΥΤΙΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 2ου ΚΑΙ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου: MA.I.CON. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε."

416:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου: "ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε."

417:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΙΚΙΑΝΑΣ» αναδόχου Δρακάτου Λεωνίδα-Στέφανου.

418:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 200.000,00€ με ΦΠΑ και με Α/Α συστήματος 91749.

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by