ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

1η Πρόσκληση Τετάρτη 15-1-2020 και ώρα 9:00 π.μ.

Πρόσκληση Τετάρτη 29-1-2020 και ώρα 9:00 π.μ.

23-12-2012:Σήμπληρωση της Ομάδας Εργασίας Απογραφής

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Θέμα: « Συμπλήρωση της Ομάδας Εργασίας Απογραφής»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Πατήστε εδώ για την Απόφαση

  Αποφάσεις Δημάρχου
19-6-2019 Ορισμός Αντιδημάρχων–αναπλήρωση Δημάρχου, ορισμός Εντεταλμένων Συμβούλων

Δήμος Λευκάδας

Λευκάδα 19-6-2019

Απόφαση Δημάρχου

Ορισμός Αντιδημάρχων–αναπλήρωση Δημάρχου, ορισμός Εντεταλμένων Συμβούλων

  Αποφάσεις Δημάρχου
17-12-2018:Απόφαση Δημάρχου για Ορισμό Μελών Μη.Με.Δ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010)

2. Τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν 3584/2010 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων»

Πατήστε εδώ για την Απόφαση Δημάρχου

  Αποφάσεις Δημάρχου
20-8-2018: Απόφαση Αποδοχής παραίτησης συμβούλου Δημοτικής Κοινότητας Καλάμου

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΘΕΜΑ : «Αποδοχή παραίτησης συμβούλου Δημοτικής Κοινότητας Καλάμου».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έxοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 54 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Πατήστε εδώ για την Απόφαση Δημάρχου.<

  Αποφάσεις Δημάρχου
19-1-2018: Αποδοχή παραίτησης δημοτικής συμβούλου Γαζή-Παρασκευά Σωτηρίας του Νικολάου

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΘΕΜΑ : «Αποδοχή παραίτησης δημοτικής συμβούλου Γαζή-Παρασκευά Σωτηρίας του Νικολάου»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Πατήστε εδώ για την Απόφαση Δημάρχου

  Αποφάσεις Δημάρχου
2-11-2017: Αποδοχή παραίτησης Δημοτικού Συμβούλου κ. Πάνου Γαζή

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΘΕΜΑ : «Αποδοχή παραίτησης Δημοτικού Συμβούλου κ. Πάνου Γαζή»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Πατήστε εδώ για την Απόφαση Δημάρχου

  Αποφάσεις Δημάρχου
26-10-2017: Απόφαση Δημάρχου

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΘΕΜΑ : «Αποδοχή παραίτησης του κ. Θεόδωρου Τσούτση, Προέδρου Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Κατούνης».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Πατήστε εδώ για την Απόφαση Δημάρχου

  Αποφάσεις Δημάρχου
12-10-2017: Συμπλήρωση των μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) στo "Πρόγραμμα Διαύγεια"

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Θέμα: Συμπλήρωση των μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) στο πλαίσιο εφαρμογής του "Προγράμματος Διαύγεια"

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.1 του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010) με τίτλο «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική

Πατήστε εδώ για την Απόφαση Δημάρχου.

  Αποφάσεις Δημάρχου
28-9-2017: Πρόσληψη Ειδικού Συνεργάτη

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΘΕΜΑ: « Πρόσληψη Ειδικού Συνεργάτη»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Πατήστε εδώ για την Απόφαση Δημάρχου

  Αποφάσεις Δημάρχου
28-7-2017: Απόφαση Δημάρχου για ορισμό Αναπληρωτή Προϊστάμενου Τμήματος

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ    

ΘΕΜΑ: «Ορισμός αναπληρωτή προϊσταμένου τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας»

AΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Tiς δ/ξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄87/7.6.10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

Πατήστε εδώ για την Απόφαση Δημάρχου

  Αποφάσεις Δημάρχου
Σελίδα 1 από 11Πρώτη   Προηγούμενη   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Eπόμενη   Τελευταία   
 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by