ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

28-7-2017 : Απόφαση Δημάρχου - Μετακίνηση Προϊσταμένου Τμήματος

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση της αριθμ. 15962/18.7.2017 (ΑΔΑ:Ω470ΩΛΙ-ΞΜΠ) Απόφασης Δημάρχου -Μετακίνηση Προϊσταμένου Τμήματος»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» .

Πατήστε εδώ για την Απόφαση Δημάρχου

  Αποφάσεις Δημάρχου
2-6-2017: Απόφαση Δημάρχου

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Θέμα : « Πρόσληψη ναυαγοσωστών στο Δήμο Λευκάδας»

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Πατήστε εδώ για την Απόφαση Δημάρχου

  Αποφάσεις Δημάρχου
23-5-2017: Απόφαση Δημάρχου

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΘΕΜΑ: «Ορισμός αναπληρωτή προϊσταμένου τμήματος Εσόδων Περιουσίας και Ταμείου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας»

AΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Πατήστε εδώ για την Απόφαση Δημάρχου

  Αποφάσεις Δημάρχου
18-5-2017: Απόφαση Δημάρχου

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Θέμα: «Ορισμός προέδρου Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για το υπόλοιπο διάστημα της τρέχουσας δημοτικής περιόδου»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Πατήστε εδώ για την Απόφαση Δημάρχου

  Αποφάσεις Δημάρχου
12-5-2017: Απόφαση Δημάρχου

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

A N A K O I N Ω Σ Η

Πρόσληψης προσωπικού ειδικότητας ναυαγοσωστών με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών του Δήμου Λευκάδας για το έτος 2017. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Πατήστε εδώ για την Απόφαση Δημάρχου

  Αποφάσεις Δημάρχου
11-5-2017: Αποδοχή παραίτησης Συμβούλου Δημοτικής Κοινότητας Κατούνης

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΘΕΜΑ : «Αποδοχή παραίτησης Συμβούλου Δημοτικής Κοινότητας Κατούνης»

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έxοντας υπόψη :

Πατήστε εδώ για την απόφαση Δημάρχου

  Αποφάσεις Δημάρχου
21-12-2016: «Αποδοχή παραίτησης Δημοτικού Συμβούλου»

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΘΕΜΑ : «Αποδοχή παραίτησης Δημοτικού Συμβούλου»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έxοντας υπόψη :

Πατήστε εδώ για την Απόφαση Δημάρχου

  Αποφάσεις Δημάρχου
30-11-2016: "Αποδοχή παραίτησης Ειδικής Συνεργάτιδας Δημάρχου"

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΘΕΜΑ: « Αποδοχή παραίτησης Ειδικής Συνεργάτιδας Δημάρχου»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις δ/ξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/10, (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

Πατήστε εδώ για την Απόφαση Δημάρχου

  Αποφάσεις Δημάρχου
21-11-2016: Αποδοχή παραίτησης Συμβούλου

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΘΕΜΑ : «Αποδοχή παραίτησης Συμβούλου Δημοτικής Κοινότητας Καλάμου»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έxοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 54 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Πατήστε εδώ για την Απόφαση Δημάρχου

  Αποφάσεις Δημάρχου
10-10-2016:«Αποδοχή παραίτησης Δημοτικού Συμβούλου»

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΘΕΜΑ : «Αποδοχή παραίτησης Δημοτικού Συμβούλου»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έxοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 54 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Πατήστε εδώ για την Απόφαση Δημάρχου

  Αποφάσεις Δημάρχου
Σελίδα 2 από 11Πρώτη   Προηγούμενη   1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  Eπόμενη   Τελευταία   
 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by