ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

15-9-2016: Αποδοχή παραίτησης Δημοτικής Συμβούλου

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΘΕΜΑ : «Αποδοχή παραίτησης  Δημοτικής Συμβούλου»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έxοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 54 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Πατήστε εδώ για την Απόφαση Δημάρχου

  Αποφάσεις Δημάρχου
31-8-2016: Αποδοχή παραίτησης Συμβούλου Δημοτικής Κοινότητας Λευκάδας

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έxοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 54 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Πατήστε εδώ για την Απόφαση Δημάρχου

  Αποφάσεις Δημάρχου
16-8-2016: Αποδοχή παραίτησης Συμβούλου Δημοτικής Κοινότητας Καστού

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΘΕΜΑ : «Αποδοχή παραίτησης Συμβούλου Δημοτικής Κοινότητας Καστού»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έxοντας υπόψη :

        1.  Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 54 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Πατήστε εδώ για την Απόφαση Δημάρχου

  Αποφάσεις Δημάρχου
24-05-2016: Ορισμός αναπληρωτή προϊσταμένου Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΘΕΜΑ: «Ορισμός αναπληρωτή προϊσταμένου Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας»

AΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Tiς δ/ξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄87/7.6.10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

Πατήστε εδώ για την Απόφαση Δημάρχου

  Αποφάσεις Δημάρχου
25-4-2016: Αποδοχή παραίτησης Δημοτικού Συμβούλου

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έxοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 54 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Πατήστε εδώ για την Απόφαση Δημάρχου

  Αποφάσεις Δημάρχου
28-03-2016: Μετακίνηση Προϊσταμένων Τμημάτων – Μετακίνηση υπαλλήλου

 ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΘΕΜΑ : «Μετακίνηση Προϊσταμένων Τμημάτων – Μετακίνηση υπαλλήλου»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» . 

Πατήστε εδώ για την Απόφαση Δημάρχου

  Αποφάσεις Δημάρχου
25-2-2016: Αποδοχή παραίτησης Συμβούλου Δημοτικής Κοινότητας Λευκάδας

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έxοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 54 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Πατήστε εδώ για την Απόφαση Δήμαρχου

  Αποφάσεις Δημάρχου
12-2-2016:Τροποποίηση απόφασης Δημάρχου περί κατανομής αρμοδιοτήτων Δημοτικών Συμβούλων

 Λευκάδα 15 Φεβρουαρίου 2016

Αριθμ. Πρωτ: 2667

ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση της αρ. 31163/4.12.2014 (ΑΔΑ: 6ΥΜΙΩΛΙ-ΒΑΓ) απόφασης Δημάρχου περί κατανομής αρμοδιοτήτων Δημοτικών Συμβούλων»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις τoυ άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκαν με αυτές του άρθρου 44 του Ν.3979/11.

Πατήστε εδώ για την Απόφαση Δημάρχου

  Αποφάσεις Δημάρχου
17-11-2015: Διακοπή μαθημάτων λόγω έκτακτων συνθηκών

 ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

 «Διακοπή μαθημάτων λόγω έκτακτων συνθηκών»

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Δήμαρχος Λευκάδας

Έχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010, Τ. Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»

Πατήστε εδώ για τηνΑπόφαση 

 

  Αποφάσεις Δημάρχου
21-10-2015: Τροποποίηση-συμπλήρωση των αρ. 23322/2014 και 31163/2014 αποφάσεων Δημάρχου

 ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση-συμπλήρωση των αρ. 23322/2014 και 31163/2014 αποφάσεων Δημάρχου περί κατανομής αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων & Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις τoυ άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»

Πατήστε εδώ για την Απόφαση Δημάρχου

  Αποφάσεις Δημάρχου
Σελίδα 3 από 11Πρώτη   Προηγούμενη   1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  Eπόμενη   Τελευταία   
 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by