ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

29-8-2013: Απόφαση για αποδοχή παραίτησης Δημοτικού Συμβούλου

         ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έxοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις της παργρ. 3 του άρθρου 54 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Την υπ’ αριθμ. 41/71351/14-12-10 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ορκωμοσία των αιρετών των Δήμων, εγκατάσταση των νέων αρχών και εκλογή μελών των συλλογικών οργάνων των Δήμων και των μονομελών οργάνων διοίκησης των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και ορισμός Αντιδημάρχων».

Διαβάστε Περισσότερα...  Αποφάσεις Δημάρχου
04-06-2013: Απόφαση συγκρότησης πενταμελούς επιτροπής

   Συγκρότηση Πενταμελούς Επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

Πατήστε εδώ για να δείτε την απόφαση

  Αποφάσεις Δημάρχου
21-01-2013: Αποδοχή παραίτησης αναπλήρωσης Δημοτικού Συμβούλου

ΘΕΜΑ : «Αποδοχή παραίτησης αναπλήρωσης Δημοτικού Συμβούλου.»

                                                       ΑΠΟΦΑΣΗ
                                           Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

    Έxοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις της παργρ. 3 του άρθρου 54 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» σχετικά με αναπλήρωση μελών.

Διαβάστε Περισσότερα...  Αποφάσεις Δημάρχου
10-01-2013: Αποδοχή παραίτησης Δημοτικού Συμβούλου

 ΘΕΜΑ : «Αποδοχή παραίτησης Δημοτικού Συμβούλου.»

 
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
 
   Έxοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις της παργρ. 3 του άρθρου 54 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Την υπ’ αριθμ. 41/71351/14-12-10 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ορκωμοσία των αιρετών των Δήμων, εγκατάσταση των νέων αρχών και εκλογή μελών των συλλογικών οργάνων των Δήμων και των μονομελών οργάνων διοίκησης των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και ορισμός Αντιδημάρχων».
3. Την υπ΄αριθμ. 105/10 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας περί επικύρωσης των εκλογικών αποτελεσμάτων της 7ης Νοεμβρίου 2010 και της 14ης Νοεμβρίου 2010 και ανακήρυξης των Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Λευκάδας.
4. Την υποβληθείσα από 7-1-2013 έγγραφη δήλωση-υποβολή παραίτησης του Λιβιτσάνου Γεράσιμου του Διονυσίου από το αξίωμα του Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου Λευκάδας.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Διαβάστε Περισσότερα...  Αποφάσεις Δημάρχου
08-01-2013: Απόφαση περι ορισμού Αντιδημάρχων και Εντεταλμένων Συμβούλων - Αναπλήρωση Δημάρχου

   ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων και Εντεταλμένων Συμβούλων-Αναπλήρωση Δημάρχου.»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

   Έxοντας υπόψη :

Διαβάστε Περισσότερα...  Αποφάσεις Δημάρχου
27-08-2012: Απόφαση για οχτάμηνη σύμβαση (ανανέωση 03-09)

Πατήστε εδώ για να δείτε την απόφαση και εδώ για να δείτε την τροποποίηση της απόφασης

  Αποφάσεις Δημάρχου
27-06-2012: Τοποθέτηση αναπληρωτών Προϊσταμένων των Οργανικών Μονάδων του Δήμου Λευκάδας

Πατήστε εδώ για να δείτε την απόφαση

  Αποφάσεις Δημάρχου
26-4-2012:Τροποποίηση των με αριθμ. 2/2011 & 32853/2011 αποφάσεων Δημάρχου Λευκάδας

Πατήστε εδώ για να δείτε την Απόφαση.

  Αποφάσεις Δημάρχου
26-4-2012: Τροποποίηση της με αριθμ. 32660/2011 απόφασης Δημάρχου Λευκάδας περί ορισμού Αντιδημάρχου

Πατήστε εδώ για να δείτε την Απόφαση.

  Αποφάσεις Δημάρχου
26-4-2012: Ορισμός αρμοδιοτήτων προέδρου Δημοτικής Κοινότητας Καστού

Πατήστε εδώ για να δείτε την Απόφαση.

  Αποφάσεις Δημάρχου
Σελίδα 6 από 11Πρώτη   Προηγούμενη   1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  Eπόμενη   Τελευταία   
 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by