ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

16-09-2021: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΛΤΛ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

"ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑΣ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ" πρ/σμού 109.835,00 € με ΦΠΑ

Πατήστε για Περίληψη, Διακήρυξη, Μελέτη και Σχέδιο

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
15-09-2021: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια εξοπλισμόυ πληροφορικής

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η παρούσα αίτηση αφορά την προμήθεια εγκατάσταση και παραμετροποίηση εξοπλισμού πληροφορικής για τη κάλυψη των αναγκών και λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας. ενδεικτικού προϋπολογισμού 4.145,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Πατήστε εδώ για την Πρόσκληση και εδώ για την Μελέτη.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
15-09-2021: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μηχαν. εξοπλισμού πληροφορικής για Κέντρο Κοινότητας

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η παρούσα πρόσκληση αφορά την προμήθεια εγκατάσταση και παραμετροποίηση εξοπλισμού πληροφορικής για τη κάλυψη των αναγκών και λειτουργίας των υπηρεσιών του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Λευκάδας. ενδεικτικού προϋπολογισμού 3.628,50€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Πατήστε εδώ για την Πρόσκληση και εδώ για την Μελέτη.

 

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
13-09-21: Τεύχη δημοπράτησης "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ"

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Δήμου Λευκάδας προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο, μειοδοτικό διαγωνισμό ... Πατήστε εδώ για Περίληψη, εδώ για διακήρυξη, εδώ για τεχνική έκθεση, εδώ για προϋπολογισμό και εδώ για τιμολόγιο μελέτης.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
02-09-2021.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΛΟΚΛ.ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΛΟΚΛ.ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ

Πατήστε για τα Τεύχη ΕΔΩ,και ΕΔΩ.

Απιτούμενα στοιχεία εδώ

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
02-09-2021.Συνοπτικό διαγωνισμό για προμήθεια ελαστικών των οχημάτων

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠEΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Λευκάδας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για προμήθεια ελαστικών των οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Λευκάδας, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής συνολικού προϋπολογισμού 41.366,40 € με Φ.Π.Α 24% ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%

Πατήστε Περίληψη ΕΔΩ,Μελέτη ΕΔΩ,Διακήρυξη ΕΔΩ,ESD ΕΔΩ.

Ορθή επανάληψη πατήστε εδώ

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
25-08-2021.Πρόσκληση υπηρεσιών περισυλλογής, μεταφοράς και σταυλισμού ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Πρόσκληση υπηρεσιών περισυλλογής, μεταφοράς και σταυλισμού ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων.

Πατήστε για Πρόσκληση ΕΔΩ, Μελέτη ΕΔΩ,Υπόδειγμα προσφοράς ΕΔΩ.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
23-08-2021: "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΟΓΩ ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Δήμου Λευκάδας προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο, μειοδοτικό διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΟΓΩ ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΝΗΣΟΥ ΚΑΛΑΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» ...

Πατήστε εδώ για Περίληψη, εδώ για διακήρυξη, εδώ για τεχνική έκθεση, εδώ για προϋπολογισμό και εδώ για τιμολόγιο μελέτης.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
13-08-2021.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ. αριθμ. ΣΟΧ5/2021 για την πρόσληψη προσωπικού

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ. αριθμ. ΣΟΧ5/2021 για την πρόσληψη προσωπικού

με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Πατήστε για Ανακοίνωση ΕΔΩ,Αίτηση ΕΔΩ,Παπάρτημα ΕΔΩ.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
12-08-21:Τεύχη δημοπράτησης "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ & ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ"

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Λευκάδας προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό συνοπτικής διαδικασίας σύμφωνα με τις δ/ξεις των άρθρων 66 και 117 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το Ν 4782/2021 ...

Πατήστε εδώ για Περίληψη, εδώ για διακήρυξη, εδώ για τεχνική έκθεση, εδώ για προϋπολογισμό και εδώ για τιμολόγιο μελέτης.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
Σελίδα 1 από 56Πρώτη   Προηγούμενη   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Eπόμενη   Τελευταία   
 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by