ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

28-08-2020.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (01) ΘΕΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Προκηρύσσει την πλήρωση μίας (01) θέσης εθελοντή σχολικού τροχονόμου για το 2ο Δημοτικό Σχολείο Λευκάδας, σύμφωνα με τα παρακάτω: ΕΔΩ.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
26-08-2020.Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας ενός (1) Παιδιάτρου

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

για την παροχή υπηρεσίας ενός (1) Παιδιάτρου για την «Ιατρική παρακολούθηση των νηπίων-βρεφών στους Παιδικούς Σταθµούς-Βρεφονηπιακό Σταθµό του ∆ήµου Λευκάδας».

Πατήστε ΕΔΩ,ΕΔΩ& ΕΔΩ.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
19-8-2020: Μετάθεση καταλητικής ημερομηνίας συντοπτικού διαγωνισμού

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας παραλαβής των προσφορών και ημερομηνίας διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσίας "Μεταφορές ογκωδών αντικειμένων και διάθεση βιοαποδομήσιμων αποβλήτων» της με αριθμ. 13590/10-8-2020 διακήρυξης.

Πατήστε για την σχετική απόφαση εδώ

Πατήστε για τον διαγωνισμό εδώ

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
14-08-2020.Συνοπτικό διαγωνισμό για προμήθεια τροφίμων

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των δημοτικών Παιδικών Σταθμών Δ.Ε.Λευκάδας, του δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού Δ.Ε.Λευκάδας, του Κ.Α.Π.Η. και του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λευκάδας, συνολικού προϋπολογισμού 55.163,33 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Πατήστε για Περίληψη ΕΔΩ,Μελέτη ΕΔΩ,Διακήρυξη ΕΔΩ,ΤΕΥΔ ΕΔΩ.

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών: πατήστε εδώ

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
11-8-2020: συνοπτικό διαγωνισμό παροχής υπηρεσίας "Μεταφορές ογκωδών αντικειμένων κλπ"

Συνοπτικός διαγωνισμός για παροχή υπηρεσίας "Μεταφορές ογκωδών αντικειμένων και διάθεση βιοαποδομήσιμων αποβλήτων"

Πατήστε εδώ

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνιών παραλαβής των προσφορών & διενέργειας διαγωνισμού παροχής υπηρεσίας "Μεταφορές ογκωδών αντικειμένων & διάθεση βιοαποδομήσιμων αποβλήτων» της με αριθμ. 13590/2020 διακήρυξης

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
05-08-20: Τεύχη δημοπράτησης "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Κ/Χ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ, ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΥΑΣ"

 ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Λευκάδας  προκηρύσσει δημόσιο  διαγωνισμό συνοπτικής  διαδικασίας σύμφωνα με τις δ/ξεις των   άρθρων  66 και 117 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 125 του Ν. 4412/2016

Πατήστε εδώ για περίληψη, εδώ για διακήρυξη, εδώ για τεχνική έκθεση,εδώ για προυπολογισμό και εδώ για τιμολόγιο μελέτης.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
05-08-2020.Πρόσληψη προσωπικού ειδικότητας ΥΕ Υδρονομέων Άρδευσης

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Πρόσληψη προσωπικού ειδικότητας ΥΕ Υδρονομέων Άρδευσης με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου χρονικής διάρκειας δύο (02) μηνών, για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών του Δήμου Λευκάδας, για το έτος 2020.Πατήστε ΕΔΩ.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
03-08-2020:Τεύχη δημοπράτησης "ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ "

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Λευκάδας, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή...

Πατήστε εδώ για Περίληψη, εδώ για Διακήρυξη, εδώ για Τεχνική Έκθεση, εδώ για προϋπολογισμό και εδώ για τιμολόγιο μελέτης.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
03-08-2020.«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ»

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠEΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

προκηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό Γενικών Υπηρεσιών με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής για το έργο με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» προϋπολογισμού 33.400,00 Πατήστε ΕΔΩ για Περίληψη,ΕΔΩ για Διακήρυξη,ΕΔΩ για Μελέτη,ΕΔΩ για ΤΕΥΔ.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
31-07-2020:Διαγωνισμός για την Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Λευκάδας έτους 2020-2021

 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠEΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Λευκάδας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για τη ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021 προϋπολογισμού 67.709,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.13%

Πατήστε εδώ για την Περίληψη, εδώ για την Διακήρυξη, εδώ για την Μελέτη και εδώ για το ΤΕΥΔ.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
Σελίδα 2 από 47Πρώτη   Προηγούμενη   1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  Eπόμενη   Τελευταία   
 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by