Λειτουργία: Εμφάνιση Πίνακα Ελέγχου; Μεγιστοποίηση 
ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

112:Γνωμοδότηση Δ.Σ. περί τρόπου υπολογισμού εισφοράς σε γη και χρήμα στην περιοχή εντός των ορίων οικισμών του σχεδίου πόλεως Νυδριού - Μ.Αυλακίου (σχετ. η υπ΄αριθ. 6/20 αποφ. Ε.Π.Ζ.), προς επικαιροποίηση προηγούμενων σχετικών αποφάσεων.

113:Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση πρόσληψης υδρονομέων άρδευσης με δίμηνη σύμβαση

114:Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό εκπροσώπου του Δήμου, με τον αναπληρωτή του για την διοικητική παραλαβή του έργου: «Επείγουσες παρεμβάσεις Α φάσης για την αποκατάσταση της βατότητας και της οδικής ασφάλειας της υφιστάμενης χάραξης της οδού προσπέλασης της ακτής στην περιοχή Γιαλού της Νήσου Λευκάδας.»

115:Απόφαση Δ.Σ.για έγκριση υποβολής αιτήματος εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα «Εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

116:Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή εκτέλεσης της πράξης με τίτλο "Διαμόρφωση εισόδου παραλίας πόλης Λευκάδας- τμήμα έργου : Περιοχή Α- Είσοδος κόμβος " με κωδικό ΟΠΣ 5050813 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» όπως εγκρίθηκε με την αρ.πρωτ. 1201/17-6-2020 (ΑΔΑ: 6ΟΧΨ7ΛΕ-3ΡΘ) απόφαση ένταξης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και ορισμό υπολόγου-διαχειριστή της πράξης.

117:Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης μεταφοράς έργων από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στο αναπτυξιακό πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

118:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της υπ΄αριθ. 39/2020 απόφασης του ΝΠΔΔ «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας» που αφορά στην έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) του Πνευματικού Κέντρου.

119:Απόφαση Δ.Σ. για αντικατάσταση Δημοτικού Συμβούλου, τακτικού εκπροσώπου Δήμου Λευκάδας και του αναπληρωτή αυτού στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων (Π.Ε.Δ. Ι.Ν.) για το υπόλοιπο της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, λόγω ανεξαρτητοποίησής του από τη δημοτική παράταξη «ΔΙΑΥΛΟΣ».

120:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής δικηγόρου Αθηνών κ. Παπαρηγόπουλου, κατ΄ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009, ΦΕΚ 163/τ.Α΄/4.9.09 (σχετ. η υπ΄αριθ. 197/20 απόφαση Ο.Ε.).

121:Απόφαση Δ.Σ. για συμπλήρωση της υπ’ αρίθμ. 100/2020 απόφασης Δ.Σ. περί ορισμού ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο οικονομικού έτους 2019, στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση ΔΕΠΟΚΑΛ Δήμου Λευκάδας.

122:Απόφαση Δ.Σ για έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λευκάδας ως συνδιοργανωτή στις εκδηλώσεις Πολιτιστικών και Αθλητικών Σωματείων και Συλλόγων και επιχορήγησή τους για το έτος 2020.

123:Απόφαση Δ.Σ. για παράταση μισθωμάτων των χώρων στάθμευσης οχημάτων, στη Δ.Ε. Ελλομένου.

124:Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Αναπλάσεις Κοινοχρήστων Χώρων Δ.Ε. Απολλωνίων» προϋπολογισμού 1.000.000,00 €.

125:Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευές δημοτικών κτιρίων (πρώην Δημοτικών σχολείων) Νυδριού» προϋπολογισμού 41.436,31 €.

126:Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή οδών σχεδίου πόλης Επισκόπου - Νικιάνας» προϋπολογισμού 150.800,00 €.

127:Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας Δ.Δ. Πλατυστόμων» προϋπολογισμού 12.964,00 €.

128:Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις - Βελτιώσεις κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Ελλομένου», προϋπολογισμού 58.999,99 €.

129:Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις - Βελτιώσεις κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Ελλομένου», προϋπολογισμού 58.999,99 €.

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by