Λειτουργία: Εμφάνιση Πίνακα Ελέγχου; Μεγιστοποίηση 
ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

112:Γνωμοδότηση Δ.Σ. περί τρόπου υπολογισμού εισφοράς σε γη και χρήμα στην περιοχή εντός των ορίων οικισμών του σχεδίου πόλεως Νυδριού - Μ.Αυλακίου (σχετ. η υπ΄αριθ. 6/20 αποφ. Ε.Π.Ζ.), προς επικαιροποίηση προηγούμενων σχετικών αποφάσεων.

113:Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση πρόσληψης υδρονομέων άρδευσης με δίμηνη σύμβαση

114:Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό εκπροσώπου του Δήμου, με τον αναπληρωτή του για την διοικητική παραλαβή του έργου: «Επείγουσες παρεμβάσεις Α φάσης για την αποκατάσταση της βατότητας και της οδικής ασφάλειας της υφιστάμενης χάραξης της οδού προσπέλασης της ακτής στην περιοχή Γιαλού της Νήσου Λευκάδας.»

115:Απόφαση Δ.Σ.για έγκριση υποβολής αιτήματος εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα «Εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

116:Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή εκτέλεσης της πράξης με τίτλο "Διαμόρφωση εισόδου παραλίας πόλης Λευκάδας- τμήμα έργου : Περιοχή Α- Είσοδος κόμβος " με κωδικό ΟΠΣ 5050813 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» όπως εγκρίθηκε με την αρ.πρωτ. 1201/17-6-2020 (ΑΔΑ: 6ΟΧΨ7ΛΕ-3ΡΘ) απόφαση ένταξης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και ορισμό υπολόγου-διαχειριστή της πράξης.

117:Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης μεταφοράς έργων από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στο αναπτυξιακό πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

118:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της υπ΄αριθ. 39/2020 απόφασης του ΝΠΔΔ «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας» που αφορά στην έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) του Πνευματικού Κέντρου.

119:Απόφαση Δ.Σ. για αντικατάσταση Δημοτικού Συμβούλου, τακτικού εκπροσώπου Δήμου Λευκάδας και του αναπληρωτή αυτού στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων (Π.Ε.Δ. Ι.Ν.) για το υπόλοιπο της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, λόγω ανεξαρτητοποίησής του από τη δημοτική παράταξη «ΔΙΑΥΛΟΣ».

120:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής δικηγόρου Αθηνών κ. Παπαρηγόπουλου, κατ΄ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009, ΦΕΚ 163/τ.Α΄/4.9.09 (σχετ. η υπ΄αριθ. 197/20 απόφαση Ο.Ε.).

121:Απόφαση Δ.Σ. για συμπλήρωση της υπ’ αρίθμ. 100/2020 απόφασης Δ.Σ. περί ορισμού ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο οικονομικού έτους 2019, στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση ΔΕΠΟΚΑΛ Δήμου Λευκάδας.

122:Απόφαση Δ.Σ για έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λευκάδας ως συνδιοργανωτή στις εκδηλώσεις Πολιτιστικών και Αθλητικών Σωματείων και Συλλόγων και επιχορήγησή τους για το έτος 2020.

123:Απόφαση Δ.Σ. για παράταση μισθωμάτων των χώρων στάθμευσης οχημάτων, στη Δ.Ε. Ελλομένου.

124:Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Αναπλάσεις Κοινοχρήστων Χώρων Δ.Ε. Απολλωνίων» προϋπολογισμού 1.000.000,00 €.

125:Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευές δημοτικών κτιρίων (πρώην Δημοτικών σχολείων) Νυδριού» προϋπολογισμού 41.436,31 €.

126:Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή οδών σχεδίου πόλης Επισκόπου - Νικιάνας» προϋπολογισμού 150.800,00 €.

127:Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας Δ.Δ. Πλατυστόμων» προϋπολογισμού 12.964,00 €.

128:Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις - Βελτιώσεις κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Ελλομένου», προϋπολογισμού 58.999,99 €.

129:Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις - Βελτιώσεις κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Ελλομένου», προϋπολογισμού 58.999,99 €.

130:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών.

131:Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με τη λύση της έμμισθης εντολής δικηγόρου του Δήμου Λευκάδας σύμφωνα με την υπ΄ 2062/2019 απόφασης Γ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας.

132:Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο "Διαμόρφωση εισόδου παραλίας πόλης Λευκάδας- τμήμα έργου: Περιοχή Α- Είσοδος κόμβος " με κωδικό ΟΠΣ 5050813 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» όπως εγκρίθηκε με την αρ.πρωτ. 1201/17-6-2020 (ΑΔΑ: 6ΟΧΨ7ΛΕ-3ΡΘ) απόφαση ένταξης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

133:Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή χρηματοδότησης τoυ Δήμου Λευκάδας του Ν. Λευκάδας για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055).

134:Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο "Επιχορήγηση για κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του Κορωνοϊού COVID19" του ΥΠΕΣ συνολικής δαπάνης 214.598,26 ευρώ.

135:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2020, & 2ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2020 (σχετ. η υπ΄αριθ. 277/20 αποφ. Ο.Ε. & η υπ΄αριθ. 7/20 απόφ. Ε.Ε. ).

136: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση κανονισμού διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων.

137:Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής του άρθρου τέσσερα (4) του κανονισμού διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων.

138:Απόφαση Δ.Σ. για έκδοση ψηφίσματος που αφορά στην μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί.

139:Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής «Ελλάδα 2021» του Δήμου Λευκάδας.

140:Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση-συμπλήρωση όρων δανειακής σύμβασης που πρόκειται να συνομολογηθεί μεταξύ του Δήμου Λευκάδας κα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού 700.000,00 € για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιϊας» (σχετ. η υπ΄αριθ. 267/20 αποφ. Ο.Ε.)

141:Απόφαση Δ.Σ. για μίσθωση ακινήτου στην κοινότητα Αλεξάνδρου – οικισμό Νικιάνας για χρήση του ως χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων.

142:Απόφαση Δ.Σ. για αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

143:Απόφαση Δ.Σ. για αντικατάσταση αντιπροσώπου-τακτικού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Λευκάδας (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.).

144:Απόφαση Δ.Σ. για αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

145:Απόφαση Δ.Σ. για αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ.

146:Απόφαση Δ.Σ. για καθορισμό χρόνου λειτουργίας σε εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις χωρικής αρμοδιότητας Δήμου Λευκάδας.

147:Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την διαγραφή νηπίων στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Λευκάδας για την περίοδο 2019-2020.

148:Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου σε ιδιοκτησία του Ιονίου Πανεπιστημίου, στην θέση «Λιθάρια» του Δ. Λευκάδας (σχετ. η υπ΄αριθ. 11/20 αποφ. Ε.Π.Ζ.).

149:Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΑΜΟΥ - ΚΑΣΤΟΥ» προϋπολογισμού 32.000,00 €.

150:Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΟΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Τ.Κ. ΚΑΤΩΧΩΡΙΟΥ» προϋπολογισμού 25.000,00 €.

151:Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό θέσεων για την άσκηση των υπαίθριων στάσιμων δραστηριοτήτων στο Δήμο Λευκάδας για το έτος 2020. (σχετ. η υπ΄αριθ. 12/20 αποφ. Ε.Π.Ζ.).

152:Απόφαση Δ.Σ. κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.

153: Απόφαση Δ.Σ. περί αποδοχής επιχορήγησης του Δήμου Λευκάδας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους, ποσού 1.570.000,00 ευρώ και 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας έτους 2020.

154:Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση της υπ΄αριθ. 139/2020 απόφασής του περί συγκρότησης Επιτροπής «Ελλάδα 2021» του Δήμου Λευκάδας

155:Αντικατάσταση μελών επιτροπής του Άρθρου 4 του Κανονισμού διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων (Αποφ. Δ.Σ.136/2020).

156:Συζήτηση-ενημέρωση σχετικά με το θέμα της υδροδότησης του Δήμου Λευκάδας.

157:Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης πινάκων επιλογής φιλοξενούμενων βρεφών-νηπίων, επιλαχόντων και απορριπτέων, βάσει μορίων στους δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Λευκάδας και στο δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό για την χρονική περίοδο 2020-2021.

159:Ενημέρωση-συζήτηση Δ.Σ. για τις καταστροφές που προκάλεσε ο «ΙΑΝΟΣ» στη Νότια Λευκάδα.

168:Απόφαση Δ.Σ. καθορισμού δόσεων για την εξόφληση οφειλής του Δήμου Λευκάδας στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 4 του Ν. 4554/18.

169:Απόφαση Δ.Σ. για αντικατάσταση παραιτηθέντος τακτικού μέλους & Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λευκάδας»..

170:Απόφαση Δ.Σ. για αντικατάσταση παραιτηθέντων τακτικών μελών & Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λευκάδας».

171:Απόφαση Δ.Σ. για αντικατάσταση παραιτηθέντος τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΟΚΑΛ.

172:Απόφαση Δ.Σ. για καθορισμό χρόνου λειτουργίας σε εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις χωρικής αρμοδιότητας Δήμου Λευκάδας.

173:Απόφαση Δ.Σ. για δωρεάν παραχώρηση ακινήτου της κοινότητας Καλάμου Λευκάδας, στο ΝΠΔΔ « Ιερά Μητρόπολη Λευκάδας και Ιθάκης», για κάλυψη αναγκών του.

174:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής δικηγόρου Αθηνών κ. Ανδρέα Παπαρηγόπουλου, κατ΄ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν.3801/2009, ΦΕΚ 163/τ.Α΄/4.9.09 (σχετ. η υπ΄αριθ. 3801/2009, ΦΕΚ 163/τ.Α΄/4.9.09 (σχετ. η υπ΄ αριθ. 399/20 απόφαση Ο.Ε.)

180:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2020.

181:Απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση έκθεσης εσόδων - εξόδων Γ’ τριμήνου 2020 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού (σχετ. η υπ΄αριθ. 435/2020 αποφ. Ο.Ε.).

184:Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση χρήσεων γης στην περιοχή της εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης (περιοχή επέκτασης) τμήματος της πολεοδομικής ενότητας του Δ. Λευκάδας, στο Ο.Τ. ΚΦ428, ιδιοκτησίας Δήμου Λευκάδας.

185: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΣΤΟ Π.Δ. 99/2017» προϋπολογισμού 50.000,00 €.

186: Απόφαση Δ.Σ. για καθορισμό χρόνου λειτουργίας σε εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις χωρικής αρμοδιότητας Δήμου Λευκάδας.

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by