Λειτουργία: Εμφάνιση Πίνακα Ελέγχου; Μεγιστοποίηση 
ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

204:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του από 15-06-2020 πρακτικού διαπραγμάτευσης για παροχή υπηρεσίας μεταφοράς αστικών στερεών αποβλήτων από τη θέση «ΑΛΥΚΕΣ» του Δήμου Λευκάδας στο ΧΥΤΑ 3ης ΓΕΝ Ν.Αιτωλ-νίας» καθώς και την ανάθεση της εν λόγω υπηρεσίας.

207:Απόφαση Ο.Ε για έγκριση του από 16-06-2020 Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσίας ναυαγοσωστικής κάλυψης ακτών Δήμου Λευκάδας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 69.936,00 ευρώ με Φ.Π.Α. (σχετ. η με αρ.πρωτ. 8201/3-06-2020)»

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by