Λειτουργία: Εμφάνιση Πίνακα Ελέγχου; Μεγιστοποίηση 
ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

1:Απόφαση Δ.Σ. για δωρεάν προσωρινή διάθεση του κτιρίου που στεγάζεται το ΚΑΠΗ του Δήμου, για την προσωρινή μετεγκατάσταση του κινητού κλιμακίου του ΕΟΔΥ (ΚΟΜΥ Λευκάδας), για δειγματοληψία test covid-19.

2:Απόφαση Δ.Σ. περί μείωσης μισθωμάτων σχολικών κυλικείων των σχολικών μονάδων του Δήμου Λευκάδας.

3:Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με αίτημα επέκτασης δικτύου ύδρευσης στη θέση «Ξηλώματα - Λάκοι» Μαραντοχωρίου Λευκάδας.

4:Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με αίτημα επέκτασης δικτύου ύδρευσης στη θέση «Καστρί» Μαραντοχωρίου Λευκάδας.

5:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση Συμφωνητικού Συνεργασίας αξιοποίησης αποτελεσμάτων μεταξύ ΠΕΔ-ΙΝ και Δήμων Ιονίων Νήσων, για το έργο «CULTURALION: Σχεδιασμός Νησιωτικών και Διανησιωτικών Θεματικών Πολιτιστικών Διαδρομών και Ανάπτυξη Εφαρμογής Διαδραστικής Τουριστικής Ξενάγησης των Ιονίων Νήσων».

6:Απόφαση Δ.Σ. για καθορισμό χρόνου λειτουργίας σε εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις χωρικής αρμοδιότητας Δήμου Λευκάδας.

7:Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Δήμου Λευκάδας για το έτος 2021.

8:Απόφαση Δ.Σ. ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Λευκάδας (τακτικού-αναπληρωτή) για την συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 1, της Υ.Α. 2123/36/01 (ΦΕΚ 1438 Β΄/20-10-2001) για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης και εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων, έτους 2021.

9:Απόφαση Δ.Σ. ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Λευκάδας (τακτικού-αναπληρωτή) για την συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 35 του αριθ. 20 Γ.Κ.Λ. (ΦΕΚ 444Β/26.04.1999) για το καθορισμό των όρων χορήγησης και λειτουργίας αδειών θαλασσίων μέσων αναψυχής έτους 2021 περιοχής δικαιοδοσίας Λιμενικής Αρχής Λευκάδας.

10:Απόφαση Δ.Σ. ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Λευκάδας (τακτικού-αναπληρωτή) για την συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 11, παράγραφος 1 του ΠΔ 71/2020 (ΦΕΚ 166/τ. Α΄/31-08-2020) για τον χαρακτηρισμό των παραλιακών χώρων περιοχής δικαιοδοσίας Λιμενικής Αρχής Λευκάδας, ως πολυσύχναστων για το έτος 2022.

11:Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2021.

12:Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Επισκευή Δημοτικού Σχολείου Ευγήρου», προϋπολογισμού 14.997,70 €.

13:Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή κόμβων πόλης Λευκάδας», προϋπολογισμού 115.652,11 €.

14:Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση του πίνακα δικαιούχων Δημοτικών Συμβούλων που δικαιούνται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου Λευκάδας σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 33 του Ν. 4483/17.

25: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με εξωδικαστικό – συμβιβαστικό προσδιορισμό αποζημίωσης στο πλαίσιο ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης και εξουσιοδότηση προς υπογραφή σχετικού πρακτικού για κοινοχρήστους χώρους στην περιοχή «Βαρδάνια – Τσεχλιμπού» (σχετ. η υπ΄αριθ. 39/21 απόφαση Ο.Ε.).

26:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2021, αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Λευκάδας έτους 2021 & 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2021.

27:Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση Πνευματικού Κέντρου Δ.Ε. Σφακιωτών Δήμου Λευκάδας» το οποίο εντάσσεται στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», δυνάμει της παρ. 3 του άρθρου 21 της 22766/9-4-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1386/τ. Β΄/14-04-2020).

29:Απόφαση Δ.Σ. περί παραχώρησης κατά χρήση, ακινήτων ιδιοκτησίας του ΟΑΕΔ (πρώην ΟΕΚ-ΟΕΕ) στο Δήμο Λευκάδας.

30:Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Λαζαράτων - Εξάνθειας Δ.Ε. Σφακιωτών» προϋπολογισμού 24.800,00 €.

31:Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Διάνοιξη & Διαμόρφωση δημοτικών οδών σχεδίου πόλης Νυδριού - Μ. Αυλακίου», προϋπολογισμού 100.000,00 €.

32:Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Ενίσχυση ύδρευσης νήσων Καλάμου - Καστού με υποθαλάσσιο αγωγό», προϋπολογισμού 354.838,71 €.

33:Απόφαση Δ.Σ. για διαγραφή νηπίου από τον Παιδικό Σταθμό Λευκάδας, την περίοδο 2020-2021.

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by