Λειτουργία: Εμφάνιση Πίνακα Ελέγχου; Μεγιστοποίηση 
ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

1:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

2:Απόφαση Ο.Ε. προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν.4412/2016 για την υλοποίηση του έργου: «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» και συγκρότηση επιτροπής διαπραγμάτευσης.

3:Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη (άρθρο 72 ια Ν.3852/2010), παράστασης, εκπροσώπησης και υποστήριξης της αίτησης του Δήμου Λευκάδας για την αναίρεση της αριθ’ Α610/2017 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πατρών που στρέφεται κατά της ΔΕΔΔΗΕ η οποία εκδικάζεται ενώπιον του B’τμήματος του ΣτΕ στη συνεδρίαση της 27-1-2021 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή δικάσιμο.

4:Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Ν. Καρύδη (άρθρο 72 ν. 3852/2010) για υπεράσπιση του πρώην Αντιδημάρχου του Δήμου Λευκάδας Ευστάθιου Βλάχου του Ιωάννη, ενώπιον των αρμοδίων ποινικών Δικαστηρίων.

5:Απόφαση Ο.Ε. για διαγραφή χρεών από λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 3 του Ν. 4623/19 με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του αρθρ.174 του Ν. 3463/06 του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα, του άρθρ. 19 του Κανονισμού Ύδρευσης-Αποχέτευσης του Δήμου Λευκάδας (υπ’ αρίθμ. 150/2012 απόφαση Δ.Σ.) και την υπ΄αριθμ.23331/19-11-2019 Απόφαση Δημάρχου Λευκάδας περί συγκρότησης Ομάδας Εργασίας για την εξέταση των αιτήσεων που αφορούν σε διαγραφές χρεών οφειλετών από λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης.

6:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ», προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ με ΦΠΑ.

7:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της 13ης παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου: "Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών Βασιλικής Δήμου Λευκάδας», αναδόχου εταιρίας Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. – P.C. DEVELOPMENT S.A.

8:Απόφαση Ο.Ε. έγκριση της 2ης παράτασης του έργου: "Ανακαίνιση οικίας Ζαμπελίων για την δημιουργία Ζαμπέλιου Κέντρου Γραμμάτων και Τεχνών", αναδόχου εταιρίας ALPHA DELTA CONSTRUCTIONS A.T.E.

9:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΕΡΓΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ. ΜΗΝΑ»

10:Απόφαση Ο.Ε. για την κάλυψη από ιδίους πόρους του ποσού των 127.816,80 για την υλοποίηση της πράξης «Έργα αστικής ανάπλασης περιοχής Αγ. Μηνά» που θα υποβληθεί προς ένταξη στον άξονα 1 (Α.Π.1) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ» του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2020.

11:Απόφαση Ο.Ε. για υποβολή πρότασης Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στον άξονα 1 (Α.Π.1) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ» του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2020 για την υλοποίησης της πράξης: «Έργα αστικής ανάπλασης περιοχής Αγ. Μηνά».

12:Απόφαση Ο.Ε. περί ακύρωσης της αριθ. 558/2020 απόφασής της και λήψη νέας απόφασης για την συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού ύστερα από νέα κλήρωση για το έργο «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΚΑΤΩΜΕΡΙΟΥ» προϋπολογισμού 250.000,00 με Φ.Π.Α. και με Α/Α Συστήματος 95041.

13:Απόφαση Ο.Ε. περί συγκρότησης Επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και Επιτροπών παραλαβής υπηρεσιών, έτους 2021 (άρθρ. 221 του Ν.4412/2016).

14:Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του από 2-12-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια διαφόρων υλικών ύδρευσης, συνολικού προϋπολογισμού 132.459,28€ με Φ.Π.Α.24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

15:Απόφαση Ο.Ε. περί τροποποίησης της με αριθμ.543/2020 απόφασής της περί ανάθεσης προμήθειας και εγκατάστασης υπόγειων κάδων απορριμμάτων Δήμου Λευκάδας, συνολικού προϋπολογισμού 53.270,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ως προς την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

16:Απόφαση Ο.Ε. περί τροποποίησης της με αριθμ.545/2020 απόφασής της περί ανάθεσης προμήθειας καυσίμων για τις Δ.Ε.Καρυάς- Σφακιωτών για δύο έτη, συνολικού προϋπολογισμού 51.360,06€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ως προς την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

17:Απόφαση Ο.Ε. περί παράτασης της με αριθμ. 17584/16-10-2020 σύμβασης για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» στα πλαίσια του έργου «REcycling strategies for the COastal sustainable waste management towards R&D Innovation (RE.CO.RD)» που έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2014 -2020» MIS 5003457.

18:Απόφαση Οικ. Επ. περί συμμόρφωσης με την 80/2021 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.ΣΥΝΝΗΜΕΝΟ.

19:Απόφαση Ο.Ε. για άσκηση έφεσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών κατά της αριθ’Α145/2020 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου που δίκασε τη διαφορά στο πρώτο βαθμό μεταξύ των διαδίκων Δήμου Λευκάδας και Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας).

20:Απόφαση Ο.Ε. για άσκηση έφεσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών κατά της αριθ’Α145/2020 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου που δίκασε τη διαφορά στο πρώτο βαθμό μεταξύ των διαδίκων Δήμου Λευκάδας και Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας).

21:Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Δημήτριο Ν. Μασούρα, για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών (3ο Τμήμα) για λογαριασμό του Δήμου Λευκάδας κατά τη δικάσιμο της 22.01.2021 ή όποια άλλη μετ’ αναβολή, όπου εκδικάζεται η με αρ. κατάχ. ΑΓ 86/2019) αγωγή της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Αφοί Σιβρή Ο.Ε. – τεχνολογία περιβάλλοντος – δομικά μηχανήματα».

22;Απόφαση Ο.Ε. για άσκηση έφεσης ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά της απόφασης ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ περί Επιβολής διορθωτικού συντελεστή επί εγκριθείσας επιλέξιμης δαπάνης για το Υποέργο 6 «Προμήθεια εξοπλισμού δεματοποίησης αστικών αποβλήτων Δήμου Λευκάδας» της Πράξης «Δημιουργία χώρου προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων, εγκατάσταση δεματοποιητή, κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων & κομποστοποίησης και αποκατάσταση 6ου ΧΑΔΑ Δήμου Λευκάδας».

23:Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στον δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Δημήτριο Ν. Μασούρα, για υπεράσπιση πρώην Δημάρχου, ενώπιον των αρμοδίων ποινικών Δικαστηρίων.

24:Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στον δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Δημήτριο Ν. Μασούρα, για υπεράσπιση πρώην Αντιδημάρχου, ενώπιον της κ. Πταισματοδίκη Βόνιτσας.

25:Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης ανάθεσης εργασιών «ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΕΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΠΑΖΩΝ ΜΕ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΑΛΑΜΟ».

26:Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης ανάθεσης εργασιών: «ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΑΛΑΜΟ».

27:Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης ανάθεσης εργασιών: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΑΛΑΜΟ».

28:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΕΜΑΥΤΙΩΝ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 2ου ΚΑΙ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥΛΕΥΚΑΔΑΣ» Αναδόχου Εταιρίας: MA.I.CON. I.K.E.

29:Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του από 2-12-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια διαφόρων υλικών ύδρευσης, συνολικού προϋπολογισμού 132.459,28€ με Φ.Π.Α.24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

30:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του Απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής A/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Λευκάδας για το οικονομικό έτος 2019.

31:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως έξι (6) μήνες, στο Δήμο Λευκάδας, εξαιτίας της ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, που προκύπτουν από την εμφάνιση και διασπορά του κορωνοιού COVID-19.

32:Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Δημήτριο Ν. Μασούρα, να παρασταθεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (Δ’ Τμήμα) για λογαριασμό του Δήμου Λευκάδας, κατά τη δικάσιμο της 06ης.04.2021 ή όποια άλλη μετ’ αναβολή, όπου εκδικάζεται η με αρ. καταθέσεως 3196/2020 αίτηση ακύρωσης του Δήμου Λευκάδας κατά της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

33:Απόφαση Ο.Ε. για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών.

34:Απόφαση Ο.Ε. για συμμετοχή του Δήμου Λευκάδας, ως συμπράττων στη δράση «Για την πρόσληψη της χρήσης πλαστικών και την αντικατάσταση της χρήσης των πλαστικών μιας χρήσεως» στα πλαίσια του προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Φυσικό Περιβάλλον και Καινοτόμες Δράσεις 2020» με τίτλο «Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες» με την ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «Aegean Rebreath».

35:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης του έργου και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ & ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ» προϋπολογισμού 74.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ 24%).

36:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης του έργου και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ, ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΥΑΣ» προϋπολογισμού 74.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ 24%).

37:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΡΥΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΣΤΟ Π.Δ. 99/2017» προϋπολογισμού 25.912,00 Ευρώ.

38:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ», προϋπολογισμού 150.000,00€ . με Φ.Π.Α. με Αριθμό Συστήματος 94098.

39:Απόφαση Ο.Ε. για εξωδικαστικό – συμβιβαστικό προσδιορισμό αποζημίωσης και εξουσιοδότηση για υπογραφή σχετικού πρακτικού για κοινοχρήστους χώρους στην περιοχή «Βαρδάνια – Τσεχλιμπού».

40:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρόσληψης ενός ατόμου με σύμβαση μίσθωσης έργου για την καθαριότητα σχολικής μονάδας Κοινότητας Καλάμου για το σχολ. έτος 2020-2021.

41:Απόφαση Ο.Ε. για μη άσκηση έφεσης του Δήμου Λευκάδας κατά της αριθμ.Α304/2020 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου μεταβατική έδρα Λευκάδας .

42:Απόφαση Ο.Ε. σχετικά με αποζημίωση ιδιώτη κ. Ανδρέα Βλάχου.

43:Απόφαση Ο.Ε. σχετικά με αποζημίωση ιδιώτη κας Ανδριάνας Κατωπόδη.

44:Απόφαση Ο.Ε. για άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 18/2021 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.

45:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της αρ. 3/2021 απόφασης της Επιτροπής Διαχείρισης και Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου σχετικά με την Έκθεση πεπραγμένων και του διαχειριστικού απολογισμού 2ου εξαμήνου 2020 λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Λευκάδας

46:Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης Πρακτικού (ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια (α) ανοικτού ανατρεπόμενου φορτηγού με υδραυλικό γερανό και αρπάγη, (β) απορριμματοφόρου οχήματος με σύστημα συμπίεσης τύπου πρέσας χωρητικότητας 12 m3 (γ) απορριμματοκιβωτίων συμπίεσης απορριμμάτων (press container) 10m3,συνολικού προϋπολογισμού 454.040,00€ με Φ.Π.Α.24%, που διεξάγεται σύμφωνα με τους όρους της με αριθμ. 20055/6-11-2020 (ΑΔΑΜ 20PROC007615418) διακήρυξης.

47:Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 223.000,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) στα πλαίσια του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στον άξονα προτεραιότητας «H τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού».

48:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Αναπλάσεις - διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων», πρ/σμού 49.996,87€ με ΦΠΑ.

49:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του πρακτικού Επιτροπής διενέργειας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για την υλοποίηση του έργου: «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ.».

50:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΛΛΙΓΟΝΙΟΥ (ΟΠΙΣΘΕΝ LIDL)», πρ/σμού 9.997,77 €, αναδόχου Σπυρίδωνος Γουρζή.

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by