Λειτουργία: Εμφάνιση Πίνακα Ελέγχου; Μεγιστοποίηση 
ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

209:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

210:Απόφαση Ο.Ε. για ανάκληση της αριθ. 204/2021 απόφασής της και έγκριση πρακτικού της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΚΑΤΩΜΕΡΙΟΥ», με Α/Α συστήματος 95041, προϋπολογισμού 250.000,00 ευρώ με ΦΠΑ για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.

211:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της αριθμ. 29/2021 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου του Δ.Λ.Τ.Λ. περί έγκρισης απολογισμού - ισολογισμού του, οικ. έτους 2019

212:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της αριθμ. 30/2021 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου του Δ.Λ.Τ.Λ. περί έγκρισης 2ης αναμόρφωσής του, οικ. έτους 2021.

213:Απόφαση Ο.Ε. επί της από 14.11.2017 (αρ. εκθ. καταθ. ΠΡ297/2017) προσφυγή του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Δήμος Λευκάδας» κατά της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας) & κατά της με αριθμό πρωτοκόλλου: Οικ: 819/54/1279/Φ3.5/28.09.2017 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας.

214:Απόφαση Ο.Ε. για μη άσκηση έφεσης του Δήμου Λευκάδας κατά των αριθμ. Α255/2018, Α434/2018, Α435/2018, Α436/2018, Α252/2018, Α253/2018, Α254/2018 αποφάσεων του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου μεταβατική έδρα Λευκάδας

215:Απόφαση Ο.Ε. για την έγκριση του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, αποσφράγισης οικονομικών προσφορών για Σύναψη Ηλεκτρονικής Δημόσιας Σύμβασης έργου άνω των ορίων του Ν.4412/2016 μέσω του ΕΣΗΔΗΣ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας τιμής και χρήση προσέγγισης κόστους αποτελεσματικότητας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΟΠΑΚ) Δ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» και με Α/Α συστήματος 84148, με προϋπολογισμό 9.887.361,74 €.

216:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ με προϋπολογισμού 150.000,00 € με ΦΠΑ και με Α/Α συστήματος 94098

217:Απόφαση Ο.Ε. για τροποποίηση της υπ’ αριθ. 132/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λευκάδας ως προς τον τίτλο της μελέτης του έργου.

218:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΒΛΥΧΟΥ - ΧΑΡΑΔΙΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓΩ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕΛΙΟΥΣ» πρ/σμού 15.000,00 € με ΦΠΑ

219:Απόφαση Ο.Ε. για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 520.000,00€ με Α/Α συστήματος 180099

220:Απόφαση Ο.Ε. για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ» προϋπολογισμού 300.000,00 € με Α/Α συστήματος 180095

221:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της αρ. 19/2021 απόφασης του ΝΠΔΔ «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας» που αφορά στην 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του, οικονομικού έτους 2021

222:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση απόδοσης «ως καλώς έχει» του αριθ. 62/Α/01-02-2021 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών.

223:«Απόφαση Ο.Ε. περί συμμόρφωσης με την 635/2021 απόφαση της Α.Ε.Π. σχετική με προδικαστική προσφυγή που ασκήθηκε για την ομάδα Β του ανοικτού διαγωνισμού για προμήθεια υλικών ύδρευσης της με αριθμ. 20302/10-11-2020 /ΑΔΑΜ: 20PROC007623984 διακήρυξης»

224:«Απόφαση Ο.Ε. περί ορισμού ημερομηνίας διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων απορριμμάτων Δήμου Λευκάδας»

225:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση ανάθεσης εργασιών καθαριότητας αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Λευκάδας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 117 του Ν.4674/11-3-2020.

226:Απόφαση Ο.Ε. επί της από 27.12.2017 (αρ. εκθ. καταθ. ΑΓ335/2017) αγωγή των Μιχελή Μαρίας κ.λ.π. συν (44) κατά του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου.

227:Απόφαση Ο.Ε. επί της από 27.12.2017 (αρ. εκθ. καταθ. ΑΓ337/2017) αγωγή των Ροντογιάννη Λάμπρου κ.λ.π. συν (47) κατά του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου.

228:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ήπιες, Φιλικές προς το περιβάλλον παρεμβάσεις της Λιμνοθάλασσας Αβλέμονα».

229:Απόφαση Ο.Ε. για υποβολή επικαιροποιημένης πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιείας και Θάλασσας» 2014-2020 (Κωδ. Πρόσκλησης 40.1 & 44.6 και με αριθμ. πρωτ. 2680/20-11-2019) στα πλαίσια της πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιείας και Θάλασσας» 2014-2020, για την υλοποίησης της πράξης “Ήπιες, φιλικές προς το περιβάλλον παρεμβάσεις στη Λιμνοθάλασσα του Αβλέμονα με στόχο την βελτίωση της αλιευτικής παραγωγής και την οικο-τουριστική ανάδειξή της”.

230:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» πρ/σμού 200.000,00 ευρώ, με ΦΠΑ.

231:Απόφαση Ο.Ε. περί συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμού για παροχή υπηρεσίας ελέγχου λειτουργίας και παρακολούθηση ΒΙΟΚΑ και δικτύων αποχέτευσης Δ.Ε.Λευκάδας και Δ.Ε.Ελλομένου.

233:Απόφαση Ο.Ε. περί παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της υπηρεσίας περισυλλογής και σταυλισμού ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων της με αριθμ. 25397/31-12-2020/ΑΔΑΜ:20SYMV007972798 σύμβασης.

234:Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στον Δικηγόρο Αθηνών, Ανδρέα Κ. Παπαρηγόπουλο, κατ’ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης, άρθρο 72 του Ν.3852/2010, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

235:Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στον δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Δημήτριο Ν. Μασούρα, αναφορικά με αγωγή του κ. Αναστάσιου Κοντοπάνου, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου.

236:Υποβολή έκθεσης εσόδων - εξόδων Α’ τριμήνου 2021, για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού.

237:Απόφαση Ο.Ε. για επικύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού παραλίας Δ.Ε. Λευκάδας - Απολλωνίων - Ελλομένου - για τοποθέτηση ομπρελών – ξαπλωστρών - θαλάσσιων μέσων αναψυχής – καντινών έτους 2021

238:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΧΥΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΑΡΑΝΤΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» πρ/σμού 64.615,00 € με ΦΠΑ

240:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2021.

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by