ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

1. Γραφείο Τοπογραφικού
Χορηγεί τους όρους δόμησης, σε κάθε ενδιαφερόμενο κατόπιν αιτήσεως, καθώς και τις βεβαιώσεις χρήσης γης .
Επίσης θεωρεί τα υποβαλλόμενα τοπογραφικά διαγράμματα για την έκδοση οικοδομικών αδειών.
Επιλαμβάνεται παντός θέματος εφαρμογής των εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων στο έδαφος, προβαίνοντας και στην έκδοση των σχετικών πράξεων όπου απαιτούνται ( διαγράμματα εφαρμογής κ.λ.π.).
2. Γραφείο Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών
Ελέγχει τις υποβαλλόμενες μελέτες και εφ΄ όσον αυτές είναι σύννομες προς τις πολεοδομικές και κατόπιν φοροτεχνικού ελέγχου, εκδίδει τις σχετικές οικοδομικές άδειες για την εκτέλεση οποιασδήποτε οικοδομικής εργασίας.
Ελέγχει τις εργασίες των νεοαναγειρόμενων οικοδομών εάν εκτελέστηκαν σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια και γενικά σύμφωνα με τις πολεοδομικές και φορολογικές διατάξεις και τους κανονισμούς, κατόπιν σχετικών αυτοψιών και θεωρεί τις σχετικές οικοδομικές άδειες, εφ΄ όσον εκτελέστηκαν οι αντίστοιχες οικοδομές σύννομα.

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Επιλαμβάνεται των πράξεων αναλογισμού, τακτοποιήσεων, προσκυρώσεων κ.λ.π. των επ΄ αυτών ενστάσεων, τηρώντας τις διαδικασίες που προβλέπει η νομοθεσία.
Προβαίνει στις προβλεπόμενες ενέργειες για την αναγνώριση οδού ως προϋφισταμένης του έτους 1923 καθώς και της αναγνώρισης αποκλεισμένων οικοπέδων ως οικοδομήσιμων και τον καθορισμό των όρων δόμησης αυτών.

ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Επιλαμβάνεται όλων των ενεργειών των αυθαιρεσιών σε οικοδομικές εργασίες και εκδίδει όλες τις πράξεις ( πρωτόκολλο αυθαιρέτων – επιβολή προστίμου – διακοπή εργασιών – κατεδάφιση αυθαιρέτων κ.λ.π.) που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.
Επιλαμβάνεται όλων των ενεργειών σε θέματα επικινδυνότητας πάσης φύσεως οικοδομικών κατασκευών, τηρώντας τις διαδικασίες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.
Επίσης επιλαμβάνεται όλων των ενεργειών σε θέματα αρμοδιότητας αστυμηχανικού και κυρίως θέματα που αφορούν εμφανίσεις υγρασιών σε δομικά έργα ( κατοικίες, καταστήματα, υπόγεια κ.λ.π.), βλαπτικές ενέργειες βόθρων, ανθυγιεινές καταστάσεις παρεμφερούς φύσης κ.λ.π., επιλαμβανόμενο της τήρησης των σχετικών διαδικασιών.
Επίσης χορηγεί τις βεβαιώσεις χώρων κύριας χρήσης για την έκδοση αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Τηρεί βιβλίο πρωτοκόλλου
Αρχειοθετεί κάθε έγγραφο που αφορά τη Διεύθυνση.
Παρακολουθεί και διεκπεραιώνει τη σχετική αλληλογραφία.

 

  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

1. Γραφείο Τοπογραφικού
Χορηγεί τους όρους δόμησης, σε κάθε ενδιαφερόμενο κατόπιν αιτήσεως, καθώς και τις βεβαιώσεις χρήσης γης .
Επίσης θεωρεί τα υποβαλλόμενα τοπογραφικά διαγράμματα για την έκδοση οικοδομικών αδειών.
Επιλαμβάνεται παντός θέματος εφαρμογής των εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων στο έδαφος, προβαίνοντας και στην έκδοση των σχετικών πράξεων όπου απαιτούνται ( διαγράμματα εφαρμογής κ.λ.π.).
2. Γραφείο Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών
Ελέγχει τις υποβαλλόμενες μελέτες και εφ΄ όσον αυτές είναι σύννομες προς τις πολεοδομικές και κατόπιν φοροτεχνικού ελέγχου, εκδίδει τις σχετικές οικοδομικές άδειες για την εκτέλεση οποιασδήποτε οικοδομικής εργασίας.
Ελέγχει τις εργασίες των νεοαναγειρόμενων οικοδομών εάν εκτελέστηκαν σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια και γενικά σύμφωνα με τις πολεοδομικές και φορολογικές διατάξεις και τους κανονισμούς, κατόπιν σχετικών αυτοψιών και θεωρεί τις σχετικές οικοδομικές άδειες, εφ΄ όσον εκτελέστηκαν οι αντίστοιχες οικοδομές σύννομα.

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Επιλαμβάνεται των πράξεων αναλογισμού, τακτοποιήσεων, προσκυρώσεων κ.λ.π. των επ΄ αυτών ενστάσεων, τηρώντας τις διαδικασίες που προβλέπει η νομοθεσία.
Προβαίνει στις προβλεπόμενες ενέργειες για την αναγνώριση οδού ως προϋφισταμένης του έτους 1923 καθώς και της αναγνώρισης αποκλεισμένων οικοπέδων ως οικοδομήσιμων και τον καθορισμό των όρων δόμησης αυτών.

ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Επιλαμβάνεται όλων των ενεργειών των αυθαιρεσιών σε οικοδομικές εργασίες και εκδίδει όλες τις πράξεις ( πρωτόκολλο αυθαιρέτων – επιβολή προστίμου – διακοπή εργασιών – κατεδάφιση αυθαιρέτων κ.λ.π.) που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.
Επιλαμβάνεται όλων των ενεργειών σε θέματα επικινδυνότητας πάσης φύσεως οικοδομικών κατασκευών, τηρώντας τις διαδικασίες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.
Επίσης επιλαμβάνεται όλων των ενεργειών σε θέματα αρμοδιότητας αστυμηχανικού και κυρίως θέματα που αφορούν εμφανίσεις υγρασιών σε δομικά έργα ( κατοικίες, καταστήματα, υπόγεια κ.λ.π.), βλαπτικές ενέργειες βόθρων, ανθυγιεινές καταστάσεις παρεμφερούς φύσης κ.λ.π., επιλαμβανόμενο της τήρησης των σχετικών διαδικασιών.
Επίσης χορηγεί τις βεβαιώσεις χώρων κύριας χρήσης για την έκδοση αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Τηρεί βιβλίο πρωτοκόλλου
Αρχειοθετεί κάθε έγγραφο που αφορά τη Διεύθυνση.
Παρακολουθεί και διεκπεραιώνει τη σχετική αλληλογραφία.

 
 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by