ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

10-09-2021:Συμπλήρωση της υπ΄αριθ. 25404/05-01-2021 (ορθή επανάληψη) απόφασης Δημάρχου

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΘΕΜΑ: « Συμπλήρωση της υπ΄αριθ. 25404/05-01-2021 (ορθή επανάληψη) απόφασης Δημάρχου ως προς τις αρμοδιότητες Αντιδημάρχου»

Πατήστε εδώ για την Απόφαση Δημάρχου.

  Αποφάσεις Δημάρχου
09-09-2021: Απόφαση Δημάρχου - Αποδοχή παραίτησης

ΘΕΜΑ : «Αποδοχή παραίτησης συμβούλου κοινοτικού συμβουλίου Καρυάς Δήμου Λευκάδας».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έxοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις των άρθρων 41 και 42 του N. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α')

Πατήστε εδώ για την Απόφαση Δημάρχου

  Αποφάσεις Δημάρχου
19-8-2021: Απόφαση τροποποίησης της με αριθμ. 25404/2021 απόφασης Δημάρχου

Λευκάδα 19-8-2021

Απόφαση Δημάρχου σχετικά με την τροποποίηση της υπ΄αριθ. 25404/05-01-2021 (ορθή επανάληψη) απόφασης Δημάρχου

Πατήστε εδώ

  Αποφάσεις Δημάρχου
1-7-2021: Ορισμός αναπληρωτή προϊσταμένου Διεύθυνσης Πολεοδομίας Περιβάλλοντος του Δήμου Λευκάδας

ΘΕΜΑ: «Ορισμός αναπληρωτή προϊσταμένου Διεύθυνσης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Λευκάδας – Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 36965/31.12.2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓ2ΩΛΙ-Δ9Ω) Απόφασης Δημάρχου περί τοποθέτησης Προϊσταμένων Δ/νσεων Δήμου Λευκάδας»

AΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Tiς δ/ξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄87/7.6.10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

Πατήστε εδώ για την Απόφαση Δημάρχου.

  Αποφάσεις Δημάρχου
27-4-2021:ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

                                            “Πρόσληψη Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου»

Πατήστε εδώ για την απόφαση Δημάρχου.

  Αποφάσεις Δημάρχου
15-2-2021: Απόφαση Δημάρχου για κλείσιμο σχολείων λόγω επικινδυνότητας

ΘΕΜΑ : «Κλείσιμο σχολείων λόγω επικινδυνότητας»

                                                   ΑΠΟΦΑΣΗ

                                           Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη : 1. Τις δ/ξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» Πατήστε εδώ για την Απόφαση Δημάρχου.

  Αποφάσεις Δημάρχου
05-01-2021.«Ορισμός Αντιδημάρχων στην Ο.Ε. και στην Ε.Π.Ζ.»

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

«Ορισμός Αντιδημάρχων στην Ο.Ε. και στην Ε.Π.Ζ.»

AΠΟΦΑΣΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ.

  Αποφάσεις Δημάρχου
05-01-2021.Ορισμός Αντιδημάρχων - αναπλήρωση Δημάρχου.

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

 Ορισμός Αντιδημάρχων - αναπλήρωση Δημάρχου.

Ορισμός και ανάθεση αρμοδιοτήτων Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων για την εποπτεία και τον συντονισμό δράσεων του Δήμου Λευκάδας»

AΠΟΦΑΣΗ : ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ.

  Αποφάσεις Δημάρχου
16-10-2020: Αποδοχή παραίτησης συμβούλου κοινοτικού συμβουλίου Καλάμου Δήμου Λευκάδας

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΘΕΜΑ : «Αποδοχή παραίτησης συμβούλου κοινοτικού συμβουλίου Καλάμου Δήμου Λευκάδας».

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έxοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις των άρθρων 4, 41 και 42 του N. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α')

2. Την υπ΄ αριθ. 88/59846/21.08.2019 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, περί λειτουργίας Κοινοτήτων.

Πατήστε εδώ για την Απόφαση Δημάρχου.

  Αποφάσεις Δημάρχου
15-05-2020.Παράταση πλήρους αναστολής εξυπηρέτησης κοινού με αυτοπρόσωπη παρουσία

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

« Παράταση πλήρους αναστολής εξυπηρέτησης κοινού με αυτοπρόσωπη παρουσία»

Τη παράταση της πλήρους αναστολής εξυπηρέτησης κοινού με αυτοπρόσωπη παρουσία στις υπηρεσίες του Δήμου Λευκάδας, μέχρι νεωτέρας,οι πολίτες θα προσέρχονται στο Δήμο μόνο κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης (ραντεβού) πατήστε ΕΔΩ.

  Αποφάσεις Δημάρχου
Σελίδα 1 από 12Πρώτη   Προηγούμενη   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Eπόμενη   Τελευταία   
 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by