ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

16-10-2020: Αποδοχή παραίτησης συμβούλου κοινοτικού συμβουλίου Καλάμου Δήμου Λευκάδας

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΘΕΜΑ : «Αποδοχή παραίτησης συμβούλου κοινοτικού συμβουλίου Καλάμου Δήμου Λευκάδας».

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έxοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις των άρθρων 4, 41 και 42 του N. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α')

2. Την υπ΄ αριθ. 88/59846/21.08.2019 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, περί λειτουργίας Κοινοτήτων.

Πατήστε εδώ για την Απόφαση Δημάρχου.

  Αποφάσεις Δημάρχου
15-05-2020.Παράταση πλήρους αναστολής εξυπηρέτησης κοινού με αυτοπρόσωπη παρουσία

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

« Παράταση πλήρους αναστολής εξυπηρέτησης κοινού με αυτοπρόσωπη παρουσία»

Τη παράταση της πλήρους αναστολής εξυπηρέτησης κοινού με αυτοπρόσωπη παρουσία στις υπηρεσίες του Δήμου Λευκάδας, μέχρι νεωτέρας,οι πολίτες θα προσέρχονται στο Δήμο μόνο κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης (ραντεβού) πατήστε ΕΔΩ.

  Αποφάσεις Δημάρχου
21-04-2020: Απόφαση Δημάρχου

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις δ/ξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/10 σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου όπως αυτές συμπληρώθηκαν με την παράγραφο 3 του άρθρου 44 του Ν. 3979/2011. 2. Την από 11-03-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-03-2020) παρ. 6 του άρθρου 5 «Σε περίπτωση επιτακτικής ανάγκης, κατά την οποία πρέπει να ανασταλεί ή να περιοριστεί

Πατήστε εδώ για την Απόφαση Δημάρχου.

  Αποφάσεις Δημάρχου
18-03-2020:Απόφαση Δημάρχου για παραχώρηση χώρου στο Πνευματικό Κέντρο Λευκάδας

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΘΕΜΑ: Παραχώρηση χώρου στο κτήριο του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Λευκάδας

Πατήστε εδώ για την Απόφαση Δημάρχου

  Αποφάσεις Δημάρχου
13-03-2020: Συγκρότηση Επιτροπής

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΘΕΜΑ : «Συγκρότηση Συντονιστικής Επιτροπής.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου.

Πατήστε εδώ για την Απόφαση Δημάρχου

  Αποφάσεις Δημάρχου
12-03-2020:Απόφαση Δημάρχου - Σύσταση Επιτροπής για τον Κορωνοϊό

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις δ/ξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης

Πατήστε εδώ για την Απόφαση Δημάρχου.

  Αποφάσεις Δημάρχου
23-12-2012:Σήμπληρωση της Ομάδας Εργασίας Απογραφής

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Θέμα: « Συμπλήρωση της Ομάδας Εργασίας Απογραφής»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Πατήστε εδώ για την Απόφαση

  Αποφάσεις Δημάρχου
19-6-2019 Ορισμός Αντιδημάρχων–αναπλήρωση Δημάρχου, ορισμός Εντεταλμένων Συμβούλων

Δήμος Λευκάδας

Λευκάδα 19-6-2019

Απόφαση Δημάρχου

Ορισμός Αντιδημάρχων–αναπλήρωση Δημάρχου, ορισμός Εντεταλμένων Συμβούλων

  Αποφάσεις Δημάρχου
17-12-2018:Απόφαση Δημάρχου για Ορισμό Μελών Μη.Με.Δ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010)

2. Τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν 3584/2010 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων»

Πατήστε εδώ για την Απόφαση Δημάρχου

  Αποφάσεις Δημάρχου
20-8-2018: Απόφαση Αποδοχής παραίτησης συμβούλου Δημοτικής Κοινότητας Καλάμου

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΘΕΜΑ : «Αποδοχή παραίτησης συμβούλου Δημοτικής Κοινότητας Καλάμου».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έxοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 54 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Πατήστε εδώ για την Απόφαση Δημάρχου.<

  Αποφάσεις Δημάρχου
Σελίδα 1 από 11Πρώτη   Προηγούμενη   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Eπόμενη   Τελευταία   
 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by