ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

26-10-2017: Απόφαση Δημάρχου

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΘΕΜΑ : «Αποδοχή παραίτησης του κ. Θεόδωρου Τσούτση, Προέδρου Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Κατούνης».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Πατήστε εδώ για την Απόφαση Δημάρχου

  Αποφάσεις Δημάρχου
12-10-2017: Συμπλήρωση των μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) στo "Πρόγραμμα Διαύγεια"

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Θέμα: Συμπλήρωση των μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) στο πλαίσιο εφαρμογής του "Προγράμματος Διαύγεια"

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.1 του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010) με τίτλο «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική

Πατήστε εδώ για την Απόφαση Δημάρχου.

  Αποφάσεις Δημάρχου
28-9-2017: Πρόσληψη Ειδικού Συνεργάτη

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΘΕΜΑ: « Πρόσληψη Ειδικού Συνεργάτη»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Πατήστε εδώ για την Απόφαση Δημάρχου

  Αποφάσεις Δημάρχου
28-7-2017: Απόφαση Δημάρχου για ορισμό Αναπληρωτή Προϊστάμενου Τμήματος

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ    

ΘΕΜΑ: «Ορισμός αναπληρωτή προϊσταμένου τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας»

AΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Tiς δ/ξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄87/7.6.10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

Πατήστε εδώ για την Απόφαση Δημάρχου

  Αποφάσεις Δημάρχου
28-7-2017 : Απόφαση Δημάρχου - Μετακίνηση Προϊσταμένου Τμήματος

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση της αριθμ. 15962/18.7.2017 (ΑΔΑ:Ω470ΩΛΙ-ΞΜΠ) Απόφασης Δημάρχου -Μετακίνηση Προϊσταμένου Τμήματος»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» .

Πατήστε εδώ για την Απόφαση Δημάρχου

  Αποφάσεις Δημάρχου
2-6-2017: Απόφαση Δημάρχου

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Θέμα : « Πρόσληψη ναυαγοσωστών στο Δήμο Λευκάδας»

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Πατήστε εδώ για την Απόφαση Δημάρχου

  Αποφάσεις Δημάρχου
23-5-2017: Απόφαση Δημάρχου

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΘΕΜΑ: «Ορισμός αναπληρωτή προϊσταμένου τμήματος Εσόδων Περιουσίας και Ταμείου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας»

AΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Πατήστε εδώ για την Απόφαση Δημάρχου

  Αποφάσεις Δημάρχου
18-5-2017: Απόφαση Δημάρχου

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Θέμα: «Ορισμός προέδρου Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για το υπόλοιπο διάστημα της τρέχουσας δημοτικής περιόδου»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Πατήστε εδώ για την Απόφαση Δημάρχου

  Αποφάσεις Δημάρχου
12-5-2017: Απόφαση Δημάρχου

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

A N A K O I N Ω Σ Η

Πρόσληψης προσωπικού ειδικότητας ναυαγοσωστών με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών του Δήμου Λευκάδας για το έτος 2017. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Πατήστε εδώ για την Απόφαση Δημάρχου

  Αποφάσεις Δημάρχου
11-5-2017: Αποδοχή παραίτησης Συμβούλου Δημοτικής Κοινότητας Κατούνης

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΘΕΜΑ : «Αποδοχή παραίτησης Συμβούλου Δημοτικής Κοινότητας Κατούνης»

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έxοντας υπόψη :

Πατήστε εδώ για την απόφαση Δημάρχου

  Αποφάσεις Δημάρχου
Σελίδα 3 από 12Πρώτη   Προηγούμενη   1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  Eπόμενη   Τελευταία   
 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by