ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

17-11-2015: Διακοπή μαθημάτων λόγω έκτακτων συνθηκών

 ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

 «Διακοπή μαθημάτων λόγω έκτακτων συνθηκών»

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Δήμαρχος Λευκάδας

Έχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010, Τ. Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»

Πατήστε εδώ για τηνΑπόφαση 

 

  Αποφάσεις Δημάρχου
21-10-2015: Τροποποίηση-συμπλήρωση των αρ. 23322/2014 και 31163/2014 αποφάσεων Δημάρχου

 ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση-συμπλήρωση των αρ. 23322/2014 και 31163/2014 αποφάσεων Δημάρχου περί κατανομής αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων & Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις τoυ άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»

Πατήστε εδώ για την Απόφαση Δημάρχου

  Αποφάσεις Δημάρχου
18-06-2015: Πρόσληψη ναυαγοσωστών στο Δήμο Λευκάδας

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις δ/ξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/10, (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»...

πατήστε εδώ για την Απόφαση Δημάρχου

  Αποφάσεις Δημάρχου
06-03-2015: Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων Τμήματος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συντήρησης Πρασίνoυ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΘΕΜΑ: Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης καθώς και εργασίας τις νυχτερινές ώρες, Κυριακές και εξαιρέσιμες, μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου του Τμήματος Καθαριότητας Ανακύκλωσης και συντήρησης Πρασίνου του Δήμου Λευκάδας για το έτος 2015

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

πατήστε εδώ για να δείτε την Απόφαση Δημάρχου

  Αποφάσεις Δημάρχου
04-03-2015: Τροποποίηση – Συμπλήρωση της υπ. αριθμ.23322/1.9.2014 Απόφασης

ΘΕΜΑ:Τροποποίηση–Συμπλήρωση της υπ. αριθμ. 23322/1.9.2014 (ΑΔΑ: 77ΙΨΩΛΙ-ΗΕ4) Απόφασης

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη :

πατήστε εδώ για να δείτε την Απόφαση

  Αποφάσεις Δημάρχου
03-03-2015: Γνωστοποίηση για πλήρωση (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου σε θέματα Επικοινωνίας, Προβολής του Δήμου και Τοπικής Ανάπτυξης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν. 3584/07

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

πατήστε εδώ για περισσότερα

  Αποφάσεις Δημάρχου
27-02-2015: Aποδοχή αίτησης παραίτησης Εντεταλμένης Συμβούλου

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη :

πατήστε εδώ για να δείτε την Απόφαση Δημάρχου

  Αποφάσεις Δημάρχου
21-01-2015: Πρόγραμμα Ψηφοφορίας Βουλευτικών Εκλογών 25ης Ιανουαρίου 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 25ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

   Η ψηφοφορία για τις γενικές Βουλευτικές εκλογές προς ανάδειξη βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου θα γίνει στις 25 Ιανουαρίου 2015 ημέρα Κυριακή από ώρα 07:00 μέχρι ώρα 19:00 της ίδιας ημέρας.

Πατήστε εδώ για το Πρόγραμμα Ψηφοφορίας

Πατήστε εδώ για το Πρόγραμμα Ψηφοφορίας Ετεροδημοτών

 

  Αποφάσεις Δημάρχου
11-12-2014: Ορισμός νέου Προέδρου Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

πατήστε εδώ για να δείτε την Απόφαση

  Αποφάσεις Δημάρχου
05-12-2014: Ορισμός Επιτροπής επιλογής προσωπικού με σχέση ορισμένου χρόνου

Ορισμός Επιτροπής επιλογής προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου στο Δήμου Λευκάδας.

Πατήστε εδώ για να δείτε την Απόφαση

  Αποφάσεις Δημάρχου
Σελίδα 5 από 12Πρώτη   Προηγούμενη   1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  Eπόμενη   Τελευταία   
 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by