ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

21-01-2015: Πρόγραμμα Ψηφοφορίας Βουλευτικών Εκλογών 25ης Ιανουαρίου 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 25ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

   Η ψηφοφορία για τις γενικές Βουλευτικές εκλογές προς ανάδειξη βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου θα γίνει στις 25 Ιανουαρίου 2015 ημέρα Κυριακή από ώρα 07:00 μέχρι ώρα 19:00 της ίδιας ημέρας.

Πατήστε εδώ για το Πρόγραμμα Ψηφοφορίας

Πατήστε εδώ για το Πρόγραμμα Ψηφοφορίας Ετεροδημοτών

 

  Αποφάσεις Δημάρχου
11-12-2014: Ορισμός νέου Προέδρου Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

πατήστε εδώ για να δείτε την Απόφαση

  Αποφάσεις Δημάρχου
05-12-2014: Ορισμός Επιτροπής επιλογής προσωπικού με σχέση ορισμένου χρόνου

Ορισμός Επιτροπής επιλογής προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου στο Δήμου Λευκάδας.

Πατήστε εδώ για να δείτε την Απόφαση

  Αποφάσεις Δημάρχου
04-12-2014: Τροποποίηση – Συμπλήρωση της υπ. αριθμ.23322/1.9.2014

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση – Συμπλήρωση της υπ. αριθμ.23322/1.9.2014 (ΑΔΑ: 77ΙΨΩΛΙ-ΗΕ4) Απόφασης»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις των παραγράφου 1γ τoυ άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» σύμφωνα με τις οποίες ο Δήμαρχος ορίζει τους Αντιδημάρχους.

2.Την υπ, αριθμ. 23322/14 (ΑΔΑ: 77ΙΨΩΛΙ-ΗΕ4) Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων – αναπλήρωσης Δημάρχου και ορισμού Εντεταλμένων Συμβούλων.

πατήστε εδώ για να δείτε την Απόφαση Δημάρχου

  Αποφάσεις Δημάρχου
04-12-2014: Aποδοχή αίτησης παραίτησης Αντιδημάρχου

ΘΕΜΑ: Aποδοχή αίτησης παραίτησης Αντιδημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις τoυ άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

2. Τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 54 του Ν. 3852/2010, (ΦΕΚ 87/10, τ.Α΄),

3. Την υπ. αριθμ. 30565/6.8.2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, «Ορκωμοσία των αιρετών των Δήμων, εγκατάσταση των νέων αρχών και εκλογή νέων μελών των συλλογικών οργάνων των Δήμων (Δημοτική Περίοδος: 1η Σεπτεμβρίου 2014 – 31η Αυγούστου 2019)»

πατήστε εδώ γα να δείτε την Απόφαση Δημάρχου

  Αποφάσεις Δημάρχου
28-11-2014: Aποδοχή αίτησης παραίτησης Δημοτικού Συμβούλου

ΘΕΜΑ: Aποδοχή αίτησης παραίτησης Δημοτικού Συμβούλου

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη :

1.Τις διατάξεις τoυ άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

2. Τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 54 του Ν. 3852/2010, (ΦΕΚ 87/10, τ.Α΄),

3. Την υπ. αριθμ. 30565/6.8.2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, «Ορκωμοσία των αιρετών των Δήμων, εγκατάσταση των νέων αρχών και εκλογή νέων μελών των συλλογικών οργάνων των Δήμων (Δημοτική Περίοδος: 1η Σεπτεμβρίου 2014 – 31η Αυγούστου 2019)

4. Την υπ. αριθμ. 44/2014 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας περί επικύρωσης των εκλογικών αποτελεσμάτων των δημοτικών εκλογών της 18ης και 25ης Μαΐου 2014 και της ανακήρυξης των Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Λευκάδας

Διαβάστε Περισσότερα...  Αποφάσεις Δημάρχου
01-10-2014: Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»

2. Την αριθ. Δ4/86/11.02.1987 απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ. σχετική με τον τρόπο λειτουργίας δημοτικών και κοινοτικών επιτροπών παιδείας.

πατήστε εδώ για να δείτε την Απόφαση

  Αποφάσεις Δημάρχου
12-9-2014: Ορισμός διατάκτη

Πατήστε εδώ  για να δείτε την Απόφαση Δημάρχου.

  Αποφάσεις Δημάρχου
02-09-2014: Ορθή Επανάληψη Ορισμού Αντιδημάρχων- Αναπλήρωση Δημάχρου- Ορισμού Εντεταλμένων Συμβούλων

Πατήστε εδώ για να δείτε την Απόφαση Δημάρχου

  Αποφάσεις Δημάρχου
01-09-2014: Ορισμός Αντιδημάρχων- Αναπλήρωση Δημάρχου- Ορισμός Εντεταλμένων Συμβούλων

Πατήστε εδώ για να δείτε την Απόφαση Δημάρχου

  Αποφάσεις Δημάρχου
Σελίδα 6 από 12Πρώτη   Προηγούμενη   1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  Eπόμενη   Τελευταία   
 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by