ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

04-12-2014: Τροποποίηση – Συμπλήρωση της υπ. αριθμ.23322/1.9.2014

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση – Συμπλήρωση της υπ. αριθμ.23322/1.9.2014 (ΑΔΑ: 77ΙΨΩΛΙ-ΗΕ4) Απόφασης»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις των παραγράφου 1γ τoυ άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» σύμφωνα με τις οποίες ο Δήμαρχος ορίζει τους Αντιδημάρχους.

2.Την υπ, αριθμ. 23322/14 (ΑΔΑ: 77ΙΨΩΛΙ-ΗΕ4) Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων – αναπλήρωσης Δημάρχου και ορισμού Εντεταλμένων Συμβούλων.

πατήστε εδώ για να δείτε την Απόφαση Δημάρχου

  Αποφάσεις Δημάρχου
04-12-2014: Aποδοχή αίτησης παραίτησης Αντιδημάρχου

ΘΕΜΑ: Aποδοχή αίτησης παραίτησης Αντιδημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις τoυ άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

2. Τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 54 του Ν. 3852/2010, (ΦΕΚ 87/10, τ.Α΄),

3. Την υπ. αριθμ. 30565/6.8.2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, «Ορκωμοσία των αιρετών των Δήμων, εγκατάσταση των νέων αρχών και εκλογή νέων μελών των συλλογικών οργάνων των Δήμων (Δημοτική Περίοδος: 1η Σεπτεμβρίου 2014 – 31η Αυγούστου 2019)»

πατήστε εδώ γα να δείτε την Απόφαση Δημάρχου

  Αποφάσεις Δημάρχου
28-11-2014: Aποδοχή αίτησης παραίτησης Δημοτικού Συμβούλου

ΘΕΜΑ: Aποδοχή αίτησης παραίτησης Δημοτικού Συμβούλου

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη :

1.Τις διατάξεις τoυ άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

2. Τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 54 του Ν. 3852/2010, (ΦΕΚ 87/10, τ.Α΄),

3. Την υπ. αριθμ. 30565/6.8.2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, «Ορκωμοσία των αιρετών των Δήμων, εγκατάσταση των νέων αρχών και εκλογή νέων μελών των συλλογικών οργάνων των Δήμων (Δημοτική Περίοδος: 1η Σεπτεμβρίου 2014 – 31η Αυγούστου 2019)

4. Την υπ. αριθμ. 44/2014 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας περί επικύρωσης των εκλογικών αποτελεσμάτων των δημοτικών εκλογών της 18ης και 25ης Μαΐου 2014 και της ανακήρυξης των Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Λευκάδας

Διαβάστε Περισσότερα...  Αποφάσεις Δημάρχου
01-10-2014: Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»

2. Την αριθ. Δ4/86/11.02.1987 απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ. σχετική με τον τρόπο λειτουργίας δημοτικών και κοινοτικών επιτροπών παιδείας.

πατήστε εδώ για να δείτε την Απόφαση

  Αποφάσεις Δημάρχου
12-9-2014: Ορισμός διατάκτη

Πατήστε εδώ  για να δείτε την Απόφαση Δημάρχου.

  Αποφάσεις Δημάρχου
02-09-2014: Ορθή Επανάληψη Ορισμού Αντιδημάρχων- Αναπλήρωση Δημάχρου- Ορισμού Εντεταλμένων Συμβούλων

Πατήστε εδώ για να δείτε την Απόφαση Δημάρχου

  Αποφάσεις Δημάρχου
01-09-2014: Ορισμός Αντιδημάρχων- Αναπλήρωση Δημάρχου- Ορισμός Εντεταλμένων Συμβούλων

Πατήστε εδώ για να δείτε την Απόφαση Δημάρχου

  Αποφάσεις Δημάρχου
16-06-2014: Απόφαση Δημάρχου για σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ.


ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έχοντας υπ’ όψη:

Πατήστε εδώ να δείτε την Απόφαση Δημάρχου

  Αποφάσεις Δημάρχου
10-06-2014: Ο.Δ.Ε. Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Θέμα: «Συμπλήρωση των μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) στο πλαίσιο εφαρμογής του "Προγράμματος Διαύγεια"»

Έχοντας υπόψη:

Πατήστε εδώ για να δείτε την Απόφαση

  Αποφάσεις Δημάρχου
31-12-2013: Τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων Δήμου Λευκάδας

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις δ/ξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/10, (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

Διαβάστε Περισσότερα...  Αποφάσεις Δημάρχου
Σελίδα 6 από 12Πρώτη   Προηγούμενη   1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  Eπόμενη   Τελευταία   
 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by