ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

16-06-2014: Απόφαση Δημάρχου για σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ.


ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έχοντας υπ’ όψη:

Πατήστε εδώ να δείτε την Απόφαση Δημάρχου

  Αποφάσεις Δημάρχου
10-06-2014: Ο.Δ.Ε. Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Θέμα: «Συμπλήρωση των μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) στο πλαίσιο εφαρμογής του "Προγράμματος Διαύγεια"»

Έχοντας υπόψη:

Πατήστε εδώ για να δείτε την Απόφαση

  Αποφάσεις Δημάρχου
31-12-2013: Τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων Δήμου Λευκάδας

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις δ/ξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/10, (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

Διαβάστε Περισσότερα...  Αποφάσεις Δημάρχου
26-11-2013: Συγκρότηση Συνεργείου Περισυλλογής Ανεπιτήρητων Παραγωγικών Ζώων

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Λευκάδας

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 4, του N. 4056/2012 «Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις»

Διαβάστε Περισσότερα...  Αποφάσεις Δημάρχου
29-8-2013: Απόφαση για αποδοχή παραίτησης Δημοτικού Συμβούλου

         ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έxοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις της παργρ. 3 του άρθρου 54 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Την υπ’ αριθμ. 41/71351/14-12-10 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ορκωμοσία των αιρετών των Δήμων, εγκατάσταση των νέων αρχών και εκλογή μελών των συλλογικών οργάνων των Δήμων και των μονομελών οργάνων διοίκησης των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και ορισμός Αντιδημάρχων».

Διαβάστε Περισσότερα...  Αποφάσεις Δημάρχου
04-06-2013: Απόφαση συγκρότησης πενταμελούς επιτροπής

   Συγκρότηση Πενταμελούς Επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

Πατήστε εδώ για να δείτε την απόφαση

  Αποφάσεις Δημάρχου
21-01-2013: Αποδοχή παραίτησης αναπλήρωσης Δημοτικού Συμβούλου

ΘΕΜΑ : «Αποδοχή παραίτησης αναπλήρωσης Δημοτικού Συμβούλου.»

                                                       ΑΠΟΦΑΣΗ
                                           Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

    Έxοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις της παργρ. 3 του άρθρου 54 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» σχετικά με αναπλήρωση μελών.

Διαβάστε Περισσότερα...  Αποφάσεις Δημάρχου
10-01-2013: Αποδοχή παραίτησης Δημοτικού Συμβούλου

 ΘΕΜΑ : «Αποδοχή παραίτησης Δημοτικού Συμβούλου.»

 
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
 
   Έxοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις της παργρ. 3 του άρθρου 54 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Την υπ’ αριθμ. 41/71351/14-12-10 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ορκωμοσία των αιρετών των Δήμων, εγκατάσταση των νέων αρχών και εκλογή μελών των συλλογικών οργάνων των Δήμων και των μονομελών οργάνων διοίκησης των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και ορισμός Αντιδημάρχων».
3. Την υπ΄αριθμ. 105/10 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας περί επικύρωσης των εκλογικών αποτελεσμάτων της 7ης Νοεμβρίου 2010 και της 14ης Νοεμβρίου 2010 και ανακήρυξης των Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Λευκάδας.
4. Την υποβληθείσα από 7-1-2013 έγγραφη δήλωση-υποβολή παραίτησης του Λιβιτσάνου Γεράσιμου του Διονυσίου από το αξίωμα του Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου Λευκάδας.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Διαβάστε Περισσότερα...  Αποφάσεις Δημάρχου
08-01-2013: Απόφαση περι ορισμού Αντιδημάρχων και Εντεταλμένων Συμβούλων - Αναπλήρωση Δημάρχου

   ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων και Εντεταλμένων Συμβούλων-Αναπλήρωση Δημάρχου.»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

   Έxοντας υπόψη :

Διαβάστε Περισσότερα...  Αποφάσεις Δημάρχου
27-08-2012: Απόφαση για οχτάμηνη σύμβαση (ανανέωση 03-09)

Πατήστε εδώ για να δείτε την απόφαση και εδώ για να δείτε την τροποποίηση της απόφασης

  Αποφάσεις Δημάρχου
Σελίδα 7 από 12Πρώτη   Προηγούμενη   2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  Eπόμενη   Τελευταία   
 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by