ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καλός Χαράλαμπος

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1 Γιαννιώτης Παναγιώτης 

2.Βικέντιος Νικόλαος

3.Τσιρογιάννης Γεώργιος

4. Τυπάλδος Νικόλαος

5.Γαζής Αναστάσιος

6. Μαργέλη Μαρία

7. Δρακονταειδής Κωνσταντίνος

8.Κωνσταντινίδη Ρεκατσινα Σεβαστή

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1.Αργυρός Νικόλαος

2.Βερύκιος Σπυρίδων

3.Γληγόρης Παναγιώτης

4. Σκληρός Φίλιππος

5.Σέρβος Κωνσταντίνος

6.Γαζής Νικόλαος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καλός Χαράλαμπος

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1 Γιαννιώτης Παναγιώτης 

2.Βικέντιος Νικόλαος

3.Τσιρογιάννης Γεώργιος

4. Τυπάλδος Νικόλαος

5.Γαζής Αναστάσιος

6. Μαργέλη Μαρία

7. Δρακονταειδής Κωνσταντίνος

8.Κωνσταντινίδη Ρεκατσινα Σεβαστή

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1.Αργυρός Νικόλαος

2.Βερύκιος Σπυρίδων

3.Γληγόρης Παναγιώτης

4. Σκληρός Φίλιππος

5.Σέρβος Κωνσταντίνος

6.Γαζής Νικόλαος

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by