ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

Αφορά στην ανάκτηση πατρικού επωνύμου Έγγαμης που έχει παντρευτεί πριν την 18/ 02 / 1983

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟΥ

2. Αστυνομική Ταυτότητα

3. Υποβολή από την ενδιαφερόμενη σχετικής υπεύθυνης δήλωσης, η οποία είναι αμετάκλητη

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by