ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

Η αναγνώριση γίνεται με δήλωση σε Συμβολαιογράφο.

Υπόχρεοι για τη δήλωση είναι οι γονείς

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση

2. Συμβολαιογραφική Πράξη

3. Ταυτότητες ή διαβατήρια (αν πρόκειται για αλλοδαπούς)

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by