ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ

2. Τελεσίδικη Δικαστική απόφαση

3. Έκθεση αποδοχής και παραίτησης όλων των ενδιαφερομένων από τα ένδικα μέσα ή Έκθεση επίδοσης προς τον εναγόμενο

4. Πιστοποιητικό τελεσιδικίας

5. Ταυτότητα του δηλούντος

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by