ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση

2. Συμβολαιογραφική ή Δικαστική Πράξη αναγνώρισης

3. Ληξιαρχική Πράξη γέννησης στην οποία να φαίνεται η αναγνώριση

4. Πιστοποιητικό οικογενειακή κατάστασης αναγνωρίσιμου και αναγνωρισθέντα

Παρατηρήσεις:

Η αίτηση συμπληρώνεται από τους γονείς αν είναι ανήλικο τέκνο

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by