ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1. Ληξιαρχική πράξη θανάτου (περίπτωση θανάτου).

2. Ληξιαρχική πράξη θανάτου καταχωρημένη με τελεσίδικη δικαστική απόφαση (περίπτωση αφάνειας).

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by