ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1. Απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Παρατηρήσεις:

Γίνεται επανεγγραφή στο Μητρώο Αρρένων, με τα ίδια στοιχεία και το έτος γέννησης

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by