Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Πρόσληψης, ενός (01) υπαλλήλου, ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών

Αναρτήθηκε στις 10/11/2022, στην κατηγορία Ανακοινώσεις

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Πρόσληψης, ενός (01) υπαλλήλου, ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών