Δομή Δήμου Λευκάδας

Οι Κεντρικές Υπηρεσίες είναι εγκατεστημένες στην έδρα του Δήμου και περιλαμβάνουν τις
παρακάτω οργανικές µονάδες:

Υπηρεσίες υπαγόμενες απ’ ευθείας στο Δήμαρχο

1. Ιδιαίτερο Γραφείο Δηµάρχου.

2. Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δηµοσίων Σχέσεων

3. Νομική Υπηρεσία.

4. Αυτοτελές Γραφείο Εσωτερικού Ελέγχου

5. Αυτοτελές Γραφείο Διαφάνειας

6. Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας

7. Αυτοτελές Τμήμα Δηµοτικής Αστυνομίας:

α) Γραφείο Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

β) Γραφείο Αστυνόμευσης

Επιτελικές Υπηρεσίες

Αυτοτελές Τµήµα Προγραμματισμού, Οργάνωσης  και Πληροφορικής:

α) Γραφείο Προγραμματισμού, Ανάπτυξης   και Οργάνωσης

β) Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Υπηρεσίες Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Αυτοτελές Τµήµα Τοπικής  Οικονομικής  Ανάπτυξης :

α) Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής

β) Γραφείο Αλιείας

γ) Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εµπορικών Δραστηριοτήτων

δ) Γραφείο Φυσικών Πόρων, Ενέργειας και Βιομηχανίας

ε) Γραφείο Απασχόλησης και Τουρισμού

Υπηρεσίες Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής

Διεύθυνση Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος:

α) Τµήµα Πολεοδομίας

β) Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών.

γ Τµήµα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας

δ) Τµήµα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου

Υπηρεσίες Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού

Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού :

α) Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των φύλων

β) Γραφείο Προστασίας και Προαγωγής της Δηµόσιας Υγείας

γ) Γραφείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού

Υπηρεσίες Υποστήριξης

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών:

α) Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

β) Τµήµα Δηµοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Μετανάστευσης

γ) Τµήµα Ανθρώπινου Δυναμικού

δ) Τµήµα Διοικητικής Μέριμνας

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών :

α) Τµήµα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προµηθειών

β) Τµήµα Εσόδων, Περιουσίας και Ταµείου

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών :

α) Τµήµα Τεχνικών Έργων

β) Τµήµα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών

γ) Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων.

δ) Τµήµα Ύδρευσης – Αποχέτευσης

Διεύθυνση Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών:

α) Τµήµα Εξυπηρέτησης Πολιτών

β) Τµήµα Εσωτερικής Ανταπόκρισης

γ)  Τμήμα Αποκεντρωμένων  Υπηρεσιών Κ.Ε.Π.