Γενικός Γραμματέας

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Απόφαση Δημάρχου με αριθμ. πρωτ. 4843/5.3.2024 (ΑΔΑ ΨΘΨΩΩΛΙ-ΑΞ4)