Εντεταλμένοι Σύμβουλοι

Απόφαση 856/13.1.2024 (ΑΔΑ: 6ΚΖΜΩΛΙ-Κ7Ρ)

Απόφαση 3405/15.2.2024 (ΑΔΑ: 9Υ97ΩΛΙ-ΡΟΓ)

  1. ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΑΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ
  2. ΓΑΝΤΖΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΑΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ