Ταμείο Ανάκαμψης

Ο Δημος Λευκάδας εντάχθηκε στο Ταμείο Ανακάμψης για την υλοποίηση των παρακάτω:

1.Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Λευκάδας

Το έργο αποτελείται από ένα (1) κύριο υποέργο με τίτλο: «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Λευκάδας» (2.730.000€), που αφορά στην παρέμβαση σε υφιστάμενες οδούς σε σημεία όπου έχουν εντοπιστεί προβλήματα οδικής ασφαλείας. Η πρόταση περιλαμβάνει αναβάθμιση ισόπεδων κόμβων, ασφαλτοστρώσεις σε συγκεκριμένα σημεία, σήμανση και οδοφωτισμό. Επίσης, περιλαμβάνεται ένα (1) συνοδό υποέργο με τίτλο: «Αρχαιολογική επίβλεψη και σωστικό έργο» (70.000€), για πιθανές σχετικές εργασίες που θα προκύψουν.

2.«Παρεμβάσεις βελτίωσης της αναπτυξιακής δυναμικής στην πόλη της Λευκάδας»

Η Πράξη ««Παρεμβάσεις βελτίωσης της αναπτυξιακής δυναμικής στην πόλη της Λευκάδας» συνίσταται

από έξι (6) υποέργα ως ακολούθως:

Υποέργο 1: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Β,Γ,&Δ» Προϋπολογισμός: 7.800.000,00, τύπος υποέργου εργολαβία

Υποέργο 2: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΛΥΚΩΝ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ, ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» προϋπολογισμός 4.200.061,61, τύπος υποέργουμελετοκατασκευή

Υποέργο 3: “Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου παρακολούθησης για την υποστήριξη του Δήμου Λευκάδας κατά την υλοποίηση του πρώτου υποέργου» Προϋπολογισμού 74.400,00€, τύπος υποέργου υπηρεσίες

Υποέργο 4: “Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου παρακολούθησης για την υποστήριξη του Δήμου Λευκάδας κατά την υλοποίηση του δεύτερουυποέργου» Προϋπολογισμού 74.400,00€€, τύπος υποέργου υπηρεσίες

Υποέργοδ: «Σωστικές εργασίες αρχαιολογίας» προϋπολογισμού 150.000,00€, τύπος υποέργου υπηρεσίες

Υποέργοδ: «Δράσεις ενημέρωσης – πληροφόρησης» προϋπολογισμού 37.200,00€, τύπος υποέργου υπηρεσίες

Η Στρατηγική προσέγγιση για τις παρεμβάσεις βελτίωσης της αναπτυξιακής δυναμικής στην πόλη της

Λευκάδας έχει ως σκοπό τα εξής:

• Να αποκτήσει η πόλη και το νησί ένα σημείο αναφοράς και έναν σύγχρονο πόλο έλξης για τους ντόπιους και τους ξένους.

3. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Δ.Ε ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Η παρούσα πρόταση χρηματοδότησης αφορά στην αποχέτευση ακαθάρτων λυμάτων των οικισμών Λυγιάς – Καρυωτών, Νικιάνας – Επισκόπου και Απόλπαινας – Τσουκαλάδων.

Το κύριο έργο της μελέτης αφορά στα δίκτυα με τα αντλιοστάσιά τους και τους καταθλιπτιοκούς αγωγούς, μέσω των οποίων τα λύματα θα καταλήγουν στο κεντρικό φρεάτιο συγκέντρωσης, στον χώρο των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων της πόλης Λευκάδας.

Στην μελέτη του έργου περιγράφονται αναλυτικά οι τεχνικές εκθέσεις χωριστά για κάθε ομάδα οικισμών.

ΣΥΝΟΔΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Δαπάνη παρακολούθησης των εκσκαφών και αρχαιολογική έρευνα

Περιλαμβάνει τη δαπάνη της παρακολούθησης των εκσκαφών και της αρχαιολογικής έρευνας, εφόσον προκύψουν αρχαιότητες, κατά τη διάρκεια υλοποίησης των Κύριων Υποέργων, οι οποίες αφορούν την επίβλεψη των εκσκαφικών εργασιών από την αρμόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία.

ΣΥΝΟΔΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Δαπάνη ηλεκτροδότησης

Περιλαμβάνει το κόστος ηλεκτροδότησης για τη λειτουργικότητα των επιμέρους υποέργων της πράξης.

ΣΥΝΟΔΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 4: Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την εκτέλεση της πράξης

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Δ.Ε ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

Πιο συγκεκριμένα αντικείμενο της σύμβασης του Τεχνικού Συμβούλου είναι η παροχή υπηρεσιών εποπτείας, κατά την κατασκευή των κύριων υποέργων της πράξης “ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Δ.Ε ΛΕΥΚΑΔΑΣ “, εφαρμογής των επιμέρους μελετών που έχουν εκπονήσει και τις οποίες θα κληθούν οι Ανάδοχοι των κύριων υποέργων να εφαρμόσουν, στα πλαίσια των οριζόμενων στο άρθρο 144 του Ν. 4412/2016.