Αυτοτελές Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

Αναρτήθηκε στις 23/06/2021, στην κατηγορία Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής

α) Γραφείο Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης   και Οργάνωσης

β) Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)