Αυτοτελές Τµήµα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Αναρτήθηκε στις 23/06/2021, στην κατηγορία Αυτοτελές Τμήμα Οικονομικής Ανάπτυξης

α) Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής

β) Γραφείο Αλιείας

γ) Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης Εµπορικών Δραστηριοτήτων

δ) Γραφείο Φυσικών Πόρων, Ενέργειας και Βιοµηχανίας

ε) Γραφείο Απασχόλησης και Τουρισµού