Απόφαση Δημάρχου για «Ανάκληση Αντιδημάρχου – Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 165/4.1.2023 (ΑΔΑ:9Ν88ΩΛΙ-Δ27) Aπόφασης Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων –Αναπλήρωση Δημάρχου»

Αναρτήθηκε στις 6/09/2023, στην κατηγορία Ανακοινώσεις

Απόφαση Δημάρχου για «Ανάκληση Αντιδημάρχου – Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 165/4.1.2023 (ΑΔΑ:9Ν88ΩΛΙ-Δ27) Aπόφασης Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων –Αναπλήρωση Δημάρχου»