Απόφαση Δημάρχου για κλείσιμο σχολείων λόγω επικινδυνότητας

Αναρτήθηκε στις 15/02/2021, στην κατηγορία Αποφάσεις - Προσκλήσεις

ΘΕΜΑ : «Κλείσιμο σχολείων λόγω επικινδυνότητας»

                        ΑΠΟΦΑΣΗ

                    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη : 1. Τις δ/ξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» Πατήστε εδώ για την Απόφαση Δημάρχου.

Επισυναπτόμενα