Απόφαση Δημάρχου για Τροποποίηση της υπ’αριθμ 17078/29-9-2020 (ΑΔΑ ΨΦTΔΩΛΙ-9ΔT) Απόφασης Δημάρχου

Αναρτήθηκε στις 4/04/2024, στην κατηγορία Ανακοινώσεις

Απόφαση Δημάρχου για Τροποποίηση της υπ’αριθμ 17078/29-9-2020 (ΑΔΑ ΨΦTΔΩΛΙ-9ΔT) Απόφασης Δημάρχου