Απόφαση ΟΕ 445

Αναρτήθηκε στις 14/07/2021, στην κατηγορία Έτος 2021

Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης  ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ  ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ», προϋπολογισμού 300.000,00€  με ΦΠΑ και με  Α/Α συστήματος 180095 .

Πατήστε στο συνημμένο για την απόφαση.

Επισυναπτόμενα