Απόφαση ΟΕ 455

Αναρτήθηκε στις 15/07/2021, στην κατηγορία Έτος 2021

: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση  του από 2-7-21 πρακτικού επιτροπής διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών ύδρευσης Ομάδας Β – Υδρόμετρα για τις ανάγκες του Δήμου Λευκάδας, ο οποίος διεξάγεται με τους όρους της με αριθμ.20302/2020 Διακήρυξης, ανάδειξη οριστικού αναδόχου και κατακύρωση αποτελέσματος

Πατήστε στο συνημμένο για την απόφαση.

Επισυναπτόμενα